آزمون فوق حساسیت

این آزمون به روش klement  انجام می شود. ابتدا مقداری از کشت تازه باکتری به آب مقطر استریل اضافه شده و این کار این قدر ادامه می یابد تا سوسپانسیون ابری رنگ شود. سپس با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، میزان جذب (OD ) در 600 نانومتر اندازه گیری می شود. با توجه به غلظت سوسپانسیون، میزان جذب باید بین  بین 1/0 تا 2/0 باشد. ( به دلیل در دسترس نبودن دستگاه اسپکتروفتومتر، غلظت باکتری به صورت تجربی و از روی ابری شدن سوسپانسیون تشخیص داده شد ) سپس مقداری از سوسپانسیون تهیه شده با استفاده از سرنگ به زیر اپیدرم برگ توتون تزریق می شود.. پس از 24 ساعت تشکیل لکه های نکروزه در قسمتهای تزریق شده به عنوان نتیجه مثبت و در واقع بیماری زا بودن باکتری نظر گرفته می شود.

/ 0 نظر / 143 بازدید