جدا سازی نوکلئیک اسید و پروتئین به روش اسید استیک

برخی از این روش ها عبارتند از : 1.استفاده از
فنول  2.استفاده از شوینده ها  3 .استفاده از مواد آلی 4.استفاده از گرما
5.استفاده از مواد تجزیه کننده ی اسمزی 
6.استفاده از اسیدها و بازها  7.
استفاده از شیب چگالی

مراحل کار

 1. 200 میکرولیتر از ویروس خالص و 800 میکرولیتر
  اسید استیک را با هم مخلوط می کنیم و سپس در یک اپندورف می ریزیم.
 2. به مدت 5 دقیقه با 5000 دور سانتریفیوژ می
  کنیم.
 3. RNA
  رسوب می کند و محلول رونشین را که حاوی پروتئین و اسید استیک است، که در یک
  اپندورف جدا ریختیم.
 4. رسوب را 2 مرتبه با اسید استیک و 2 مرتبه با آب
  مقطر استریل شستیم .
 5. حال اپندورف حاوی RNA را
  5 دقیقه با 5000 دور سانتریفیوژ می کنیم.
 6. برای خارج کردن آب داخل اپندورف آن را به صورت
  وارونه بروی دستمال کاغذی قرار می دهیم.
 7. سپس 10 میلی لیتر NaOH  2/0 درصد و یک میلی لیتر آب مقطر استریل را به
  رسوب RNA
   اضافه می کنیم تا حل شود.
 8. اپندورف را در فریز 20- قرار می دهیم.

حال برای جدا و خالص سازی پروتئین این مراحل را
شروع می کنیم

 1. لوله دیالیز را درون آب مقطر می گذاریم تا نرم
  شود

10. یک سمت لوله را گره می زنیم و تیوب را که
حاوی پروتئین و اسید استیک است را یه کم هم زده و در داخل لوله می ریزیم، و سمت
دیگر را با نخ می بندیم همه محلول را پایین نگه می داریم. این کار برای این است تا
اسید استیک را از پروتئین جدا کنیم.

11. حال لوله را که محتوی محلول است را درون 5/0
لیتر بافر که بروی همزن مغناطیسی است (فسفات 01/0 مولار با 7PH= )قرار
می دهیم.

12. دو بار با فاصله یک ساعت بافر را عوض می
کنیم، و سپس برای مدت یک شب می گذاریم بماند.

بعد از انجام مراحل فوق و گذشت یک شب ، بافر
فسفات جایگزین اسید استیک خواهد شد . محلول موجود در لوله ی دیالیز به اپندورف
هایی منتقل گردید و سپس میزان جذب و خلوص آن ، از طریق اسپکتروفوتومتر اندازه گیری
شد .

/ 0 نظر / 198 بازدید