آزمون هیدرولیز آسکولین

با هیدرولیز آسکولین و تولید آسکولیتین وگلوکز و در نهایت ترکیب ماده آخر با آهن باعث می شود کلنی های روی محیط، به رنگ تیره درآید که نشان می دهد واکنش مثبت است اگر تغییر رنگ ایجادنشود، واکنش منفی است.

محیط کشت:

آسکولین       1گرم

سیترات فریک  0.5 گرم

پپتون             10 گرم

آگار                 20 گرم

مواد بالارا به حجم یک لیتر رسانده می شود. سیترات فریک موجود در محیط به عنوان یک شنا ساگر برای تشخیص اسکولین عمل می کند

/ 0 نظر / 349 بازدید