پوسیدگی زغالی لوبیا

زیست شناسی: یک بیمارگر جهانی است که به بیشتر محصولات با ارزش دنیا خسارت می زند.

گسترش قارچ بیشتر در مناطق گرمسیری است.یک بیمارگر خاک زاد با قدرت پوده رستی بالا است.میزبان های متنوعی دارد و حدود 500 بیماری گیاهی عاملشان این قارچ است.

این قارچ به ساقه  ،ریشه  و بذر گیاهان حمله می کند و باعث مرگ قبل از جوانه زنی یا بعد از جوانه  می شود،در سیستم ریشه ای نیز باعث انحلال  همه بافت ها به جز آوند چوبی می شود،و ریشه های آلوده دارای میسلوم های فراوان و سختینه اند.

این قارچ در قسمت های آلوده به خصوص ساقه تولید پیکنید می کند.

ریخت شناسی قارچ : میسلیوم ها دارای دیواره عرضی  و در ابتدا شفاف و سپس تیره میشود که علت آن تولید یک ماده رنگی در میسلیوم است.

سختینه ها سیاه رنگ و در بیشتر نمونه ها منظم اند ولی اندازه شان در گیاهان مختلف متفاوت است.

پیکنید کروی یا غیر کروی که فقط در گیاهان الوده شده وجود دارد و دارای دیواره نسبتا ضخیم است .

روش های شناسایی عامل بیماری:

1. ریخت شناسی: سختینه قارچ در محیط آزمایشگاه روی محیط کشت قهوه ای شفاف اند. و قارچ گرما دوست است که دمای رشد آن 15-40 درجه سانتی گراد است و دمای بهینه آن 30-35 درجه سانتی گراد است.با این خصوصیت می توان تا حدودی از بعضی قارچ ها جدا گردد.

در محیط کشت هم تولید پرگنه تیره رنگ می کند .

محققان برای تماییز بین سویه های این قارچ از محیط کشت های حاوی نیترات زیاد و کلرات کم استفاده می کردند که سه الگو به دست آمد:الف.متراکم   ب .پرمانند ج.محصور یا تراکم کم

2.روش بیو شیمی و خصوصیات سرولوژیکی: مثل الکتروفروز پروتئین ها و اسید های چرب  و فرم ایزوزیم ها.

در الکتروفروز محلول های یونیزه تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار میگیرند و بر حسب بارالکتریکی و اختلاف نقطه ایزوالکتریکشان نسبت به PH محلولی که در شناورند با سرعت بیشتر یا کمتری به طرف قطب های مثبت و منفی تغییر مکان میدهند،در نتیجه مواد مختلف از همدیگر جدا می شوند و می توان مقادیر نسبی آنها را معلوم کرد.

این روش برای تعیین خاصیت قارچ های گیاهی قابل اطمینان است.

ایمنولوژی : یک شاخه از علم بیوشیمی است که تمام مطالعات در مورد سیستم ایمنی در همه میکروارگانیسم ها را پوشش می دهد. امروزه در بسیاری از تکنیک های شناسایی از ویژگی های باند شدن آنتی بادی و آنتی ژن ها استفاده می کنند.

3.روش مولکولی:

ابزار مولکولی استفاده شده در تشخیص: در سالهای اخیر پیشرفت های وسیعی در گستردگی از ابزار زیست شناختی مولکولی و تکنولوژی صورت گرفته است.اینها در مطالعات بیمارگر های قارچی روی گیاه بسیار کاربردی بوده اند.

توالی DNA   کد شده برای RNA  برای مطالعات روابط تاکسونومی و تفاوت ژنتیک در قارچ ها با ارزش بوده است.

تکنیک PCR  :امروزه بسیار گسترده و کاربردی شده است.

Amplified fragment length polymorphism(AFLP) یا تفاوت طول قطعه حاصل از تکثیر :یک ابزار پایه PCR  که در مهندسی ژنتیک استفاده می شود.سه مرحله مجزا دارد:1- هضم DNA  با یک جفت آنزیم محدودگر و دوخت آنها به سازگار سازهای  الیگونوکلئوتیدی 2- طراحی، ساخت آغازگر و تکثیر انتخابی دسته ای از قطعه های حاصل از هضم 3- جدا سازی قطعه های حاصل از تکثیر بروی ژل آگارز

Restriction fragment length polymorphism(RFLP) یا تفاوت طول قطعه حاصل از هضم : در بیولوژی مولکولی یه تفاوت بین دو یا چند نمونه ازDNA  های همولوگ است که از مناطق مختلف توسط آنزیم های محدودگر بوجود آمده است. از این برای تفکیک بین جنس قارچ ها استفاده می شود.

Random amplified polymorphisc DNA(RAPD) یا دی.ای.ان چند شکل تکثیر شده تصادفی :نوعی از واکنش PCR  است اما قطعه ای از DNA که تقویت شده است به صورت تصادفی است.

یک طرح تاکسونومی گسترده شده در مطالعه جمعیت ماکروفومینا با استفاده از RAPD توانست متماییز کند جدایه های Macrophomina phaseolina  را از لوبیا،کنجد،بادام زمینی،نخود،پنبه،لوبیا معمولی و 13 میزبان دیگر

Simple sequence repeats(SSR) یا ردیف های تکرار های ساده: در یوکاریوت ها ردیف های رمز شونده فقط بخش محدودی از DNA  را در بر می گیرند. در حقیقت بخش عمده DNA  را ردیف غیر رمز شونده تشکیل می دهند، هر یک از این DNA های غیر کد شونده می توانند مقدار زیادی چند شکلی را نشان دهند.    

Internal transcribed spacer(ITS): قطعه غیر عملی RNA ،واقع در ساختار rRNA ،در یک پیشرو معمولی رونویسی.

با استفاده از PCR توالی ITS تقویت شده را به پنج ناحیه تقسیم کرده اند که ناحیه 4 تنوع را در میان جدایه های این قارچ آشکار می کند.

SYBER GREEN :یک  رنگ آمیزی در PCR است که قطعات از خود نور فلورسانس تولید می کنند.

نتیجه :توالی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی به طور مداوم افزایش می یابد،در نتیجه شناسایی  بیماری ها و ویژگی آنها روز به روز با دقت بیشتری صورت می گیرد .

هرچند که استفاده  از روش های پیشرفته  زمان بر و نیاز به هزینه دارد ولی کاری دقیق و صحیح می باشد که به ما اجازه آنالیز کاملی از مراحل مختلف نمو از قارچ ها یا عامل بیماری زا را می دهد.

تلاش محققان برای دستیابی به توالی کامل ژنوم  قارچ ها  چشمگیر بوده است.

/ 1 نظر / 164 بازدید
سحر

مرسی عالی بود .مطالبی که خواستم اینجا پیدا شد