خالص سازی IGg

. در ابتدا 2 میلی لیتر
آنتی سرم را با 8 میلی لیتر آب مقطر  درون
یک بشر رقیق می کنیم.

2. درون بشر
را یک مگنت قرار داده و بروی استایلر قرار می دهیم.

3. 10 میلی
لیتر سولفات آمونیوم اشباع را قطره قطره و به آرامی اضافه می کنیم، و یک ساعت در
روی استایرر قرار می دهیم.

4. به مدت 15
دقیقه با g10000 سانتریفیوژ می کنیم

5. رونشین را
حذف و رسوب را با  1 میلی لیتر بافر PBS ½ با کمک ورتکس حل می
کنیم.

* تهیه بافر PBS x10  :

نمک طعام NaCl

80   گرم

پتاسیم فسفات KH2PO4

 2  گرم

سدیم هیدروژن فسفات Na2HPO4

  4/14 
  گرم

کلرید پتاسیم KCl

  2
  گرم

سدیم آزید NaN3

  2/0 گرم

 

مواد جامد فوق
را وزن کرده و با 1000  میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم و بوسیله مگنت
حدود 10 دقیقه به هم میزنیم (PH=7/4).

ما نیاز به
500 میلی لیتر بافر 2/1 داریم که برای این کار 25 میلی لیتر بافر 10 مولار را با
500 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم.

6. لوله
دیالیز را به مدت 10 دقیقه در بافر فسفات 01/0 مولار قرار می دهیم حال محلول را
درون لوله دیالیز می ر یزیم، و در درون بافر PBS ½   مولار در یک بشر بروی استایرر قرار می دهیم.

7. لوله
دیالیز را  دوبار هر دفعه به مدت 2 ساعت
روی استایلر در درون بافر PBS ½  قرار می دهیم.

8. بافر را
عوض کرده و لوله دیالیز را دوباره در بافر PBS ½ این بار برای یک شب در
سرد خانه قرار می دهیم.

9. ستون سلولز
دهانه باریک آن را با یک دستمال کاغذی می بندیم.

  شکل11

10. 5/3 گرم
سلولز به همراه 20 میلی لیتر بافر PBS ½ درون لوله می ریزیم، که
روی یک پایه قرار گرفته است، بافر از انتهای باریک لوله قطره قطره خارج می شود و
سلولز باقی می ماند و ستون را تشکیل می دهد.

11. با
استفاده از 25 میلی لیتر بافر PBS1/2  به آرامی هر بار 5 میلی لیتربه شکلی که ستون خشک
نشود ستون را شستشو می دهیم .

12. قبل از
اینکه سطح ستون خشک شود آنتی بادی درون لوله دیالیز را درون ستون سلولز می ریزیم و
به دنبال آن 20 میلی لیتر از بافر PBS 1/2  را به صورت 5 میلی لیتری به سطح ستون اضافه می
کنیم (باید توجه داشت که سطح ستون خشک نشود) از انتهای ستون مایع به صورت قطره
قطره خارج می شود که ما  یک میلی لیتر از آنها
را در داخل تیوپ های 5/1 می ریزیم و به ترتیب شماره می زنیم که 21 تیوپ به دست
آمد.

13. جذب را بوسیله
اسپکتوفتومتر در 280 نانومتر برای همه تیوب ها به ترتیب اندازه می گیریم.

/ 0 نظر / 195 بازدید