تاکسونومی قارچ های آنامورف

  • تاریخچه:

بخشی از سیکل زندگی آسکومایست
ها دارای سیکل
های آنامورفی است، که این آنامورفها هم جزء ابتدایی
ترین قارچها شناخته شده
اند. debary در سال 1845 برای اولین بار ارتباط بین تلومورف
ها- آنامورف
ها را بررسی کرد. در قرن 19 طبقه بندی
های زیادی برای قارچهای ناقص ارائه شد، ولی بهترین طبقه بندی توسط ساکاردو ارائه گردید.

 

 

 

  • برخی از جنس
    های مهم آنامورف گروه
    های مهم:

ü   آنامورفهای Eurotiales  :

Trichocomaceae:     Penicillium , Aspergillus , Paecilomyces

آنامورفهای این خانواده از آسکومایست
ها کلیستوتس
دارند. و عمدتاً تولید زنجیره
های basipetal از کنیدی
های تک سلولی روی سلول کنیدی
زای فیالیدی می
کند. بررسیها و شناسایی اولیه این قارچها بر اساس کشت و نوع کلنی بوده است. ولی بررسیهای بعدی بر اساس مفهوم تاکسونومی مدرن ، بر پایه
ی ارتباط تلومورف – آنامورف ، میکرومورفولوژی (شکل فیالید) ، مشخصات فیزیلوژیکی ، مایکوتوکسین
ها ، آیزوزیم
ها و توالی DNA صورت گرفته است.

مفاهیم جنس
ها  نسبتاً مشخص است.زیرا گونههای Penicillium تولید کنیدیوفورهای پیچیده و منشعب می
کنند، در حالی که گونههای Aspergillus دارای کنیدیوفورهای فاقد دیواره و وزیکول
های انتهایی می
باشند. این وزیکول
های انتهایی ممکن است با فیالیدها و گاهی مدولا احاطه شده باشد. Aspergillus   آنامورف چندین جنس تلومورف می
باشد . که از این قرار است :   Eurotium , Emericella , Neosartirya

جنس Penicilliumنیز باTalaromyces ارتباط دارد.

 

ü    آنامورف
های Onygenales :

آنامورفهای Onygenales تمایل به تولید کنیدیهای آرتریک خشک و یا آلرئوکنیدیا دارند؛ که در اغلب جنس
ها کنیدیها بدون دیواره، تک سلولی و شفاف هستند.

جنس Chrysosporum دارای  تلومورف شناخته شده در خانواده
های Onygenaceae و Arthrodermataceae  است. در ضمن آنامورفهای خانواده  Arthrodermataceae به جزئ جنس فوق در جنسهای  Microsporum , Trichophon قرار دارد. سه جنس خانواده Onygenaceae شامل : Ajelomyces , Coccidioides , Malbranchea   تولید بیماری
های عفونی سیستمیک در انسان می
کنند.

جنسGeomyces که از گونههای خاکزاد تجزیه کننده سلولز است تا مدت
ها همنام با Chrysosporum  بود ولی در حال حاضر با توجه به کنیدیوفورهای درخت مانند آن و تلومورفهای آن در جنس Pseudomonoascous قرار می
گیرد.

ü     آنامورف
های Leotiales , Pezizales :

به آنامورفهای دیسکومایست
ها کمتر از پیرنومایست ها و لوکول آسکومایست ها توجه شده است. و به نظر می
رسد که بسیاری از دیسکومایست
ها فاقد آنامورف هستند. ولی با این وجود آنامورف برخی از دیسکومایستها به خوبی شناخته شده است.و دارای اهمیت اقتصادی زیادی می
باشد.

بررسی ارتباط بین تلومورف
ها- آنامورف
ها در این گروه نشان دهنده این است که ، اغلب جنس
های تلومورف از روی مشخصات آنامورف شناخته می
شوند. شناخته شده
ترین آنها Botrytis است که آنامورف جنس Botryotina است.

ü   آنامورف
های Erysiphales :

آنامورفهای این راسته بیوتروف اجباری، تولید کنیدیوفورهای شفاف غیر منشعب و یا کم انشعاب می
کند. گونه
ها صرفاً از روی مشخصات آنامورف قابل تشخیص نیستند. ولی جنسها بر اساس منشأ کنیدیوفورها از هم جدا می
شوند.

Oidium  به عنوان آنامورف Blumeria , Brasiliomyces , Erysiphe , Microsphaera , Podosphaera , Sphaerotheca , Uncinula  شناخته شده است.

ü     آنامورف
های Hypocreales :

آنامورف ها از این قرارند :

Acremonium : Cylendrocarpon , Cylendrocladium , Fusarium , Gliocladium , Stachybotrys , Trichoderma , Verticilium,….

آنامورفهای این گروه تمایل به تولید کنیدیهای غیر دماتاسه
ای در توده لزجی از سلولهای کنیدی
زای فیالیدیک دارند و کنیدیوفورها غالباً به صورت سینما و یا اسپورودکیوم هستند. معمولاً ابتدا آنامورف اولیه تولید و به دنبال آن آنامورف کنیدی دار یا ثانویه تولید می
شود. آنامورفهای ثانویه معمولاً کنیدیهای بزرگتری را که به نام ماکروکنیدی معروفند را تولید می
کنند. نوع سوم آنامورفها نیز تولید ساختارهای استراحتی با دیواره ضخیم می
کنند.

ü     آنامورف
های Clavicipitales :

این آنامورفها شامل : Beauveria , Hirsutella , Metarhizium , Tolypocladium    

آنامورفهای این گروه از نظر تولید سلولهای کنیدیزا فیالیدیک ، تولید کنیدی در یک توده لزج ، و وجود آنامورف
های همنام ، زیاد شبیه به آنامورفهای Hypocreales است. ولی مطالعات مولکولی اخیر نشان داده که این دو گروه پارافیلتیک هستند.

ü     آنامورف
های Sordariales :

اغلب آنامورفهای Sordariales تولید کنیدیوفورهای دماتاسه
ای ، سلولهای کنیدیزای فیالیدیک و کنیدیهای یک سلولی لزج می
کنند. جنسهای آنامورف بر اساس مورفولوژی کنیدی و به ویژه وجود یا عدم وجود دیواره  و وجود زایده های قطبی باریک از هم متمایز می
شوند.

ü   آنامورف
های Diaporthales :

اغلب آنامورفهای این راسته از رده سلومایست هستند. به عنوان مثال فوموپسیس آنامورف جنس Diaporthe بوده که تولید پیکنیدهای استروماتیک با دو نوع کنیدی می
کند.

ü   آنامورف
های Loculascomycetes :

اغلب آنامورفها زا رده سلومایست و یا خانواده دماتیاسه با انواع مختلف آنتوژنی کنیدی هستند. آنامورفهای اسکلروت دار نیز در این گروه وجود دارند. این گروه شامل سه زیر گروه است:

1)   مخمرهای سیاه :

این گروه شامل پاتوژن
های فرصت طلب انسان و حیوانات است، که تمایل زیادی به جوانه
زنی مکرر دارد. جنس Rhinocladiella که تولید کنیدیهای یک سلولی و سلولهای کنیدیزای پلی بلاستیک می
کند، از آنامورف مخمرهای سیاه به شمار می
آیند. جنسهای مهم این گروه شامل: Phialophora , Aureobasidium , Hormonema  می
باشند.

2)   آنامورف
هایDothideales :

اغلب آنامورفها تولید کنیدیهای خشکو چندسلولی می
کنند. ولی آنامورفهای آسروول
دار یا پیکنیددار مانند جنس سرکوسپورا، نیز معمول است. علاوه بر Cercospora آنامورفهای دیگری چون Phoma , Ascochyta , Septoriaنیز در این گروه دیده شده
اند.

3)   آنامورف
های Pleosporales :

هلمنتوسپوریم که دارای کنیدیوفورهای غیرمنشعب و فراگموکنیدی
های خشک می
باشد، از آنامورف جنس
های Bipolaris , Curvularia , Exerohilum است. آلترناریا نیز دارای 500 گونه بوده که تلومورف اغلب آنها شناخته نشده ولی تلومورف تعدادی از گونهها در جنس Lewia  قرار دارد.

ü     آنامورف
های بازیدیومایستی :

از نظر تاریخی ، توجه بسیار کمی به آنامورفهای بازیدیومایستها شده است. این مسئله ممکن است به این دلیل باشد که اغلب بازیدیومایستها قابل روئیت ، فاقد آنامورف هستند. علیرغم این موضوع اهمیت آنامورفها در چرخه زندگی و تاکسونومی بازیدیومایستها در سالهای آتی بررسی شده و در این سالها بسیاری از آنامورفها شناخته شده
اند.

اغلب آنامورفهای شناخته شده بخش غیر اسپورزای قارچ را تشکیل می
دهند. به ویژه اسکلرت و مایسلیوم. تجمع ریسه
های اسکلرت مانند در ریزوکتونیا دیده شده، که این آنامورف جنسهای راسته Aphyllophorales می
باشد.

اغلب قارچهای پوساننده چوب از راسته
های Aphyllophorales و Polyporales که کنیدیهای آرتروتالیک تولید می
کنند، هستند. جنس ژئوتریکوم به عنوان آنامورف آنها پیشنهاد شده است.

آنامورفهای تولید کننده بلاستوکنیدی نیز در بین بازیدیومایستها معمول هستند. مثلاً در دو جنس آنامورف Nematoctonus (نماتد قارچ خوار) و Sporotricum ، بلاستوکنیدی
ها دیده می
شود.

ü    قارچ
ها نماتد خوار :

گروه اصلی قارچ
ها نماتد خوار متعلق به دیسکومایستها می
باشندو مخصوصاً جنس Orbtlia که آنامورف آن Arthrobotrys و Monacosporum می
باشند. گونه
های نماتدخواری که سابقاً در جنس Dactyllela قرار می
گرفتند، امروزه در جنس Monacosporum قارا دارند. اخیراً اعضای این گروه براساس اندام شکار کننده نماتد در چهار جنس قرار گرفته
اند.

    Derchslerella با حلقه
های منقبض شونده

    Dactylellina  با گره
های چسبنده

    Gumsylella  با ساقه
های چسبنده و گره های غیر چسبنده

    Arthrobotrys  با شبکه ای از حلقه
های چسبنده

ü    قارچ های آبزی و نیم آبزی :

تلومورفهای این گروه غالباً در دیسکومایستها ، پیرنومایستها ، لوکول
آسکومایستها و بازیدیومایستها قرار دارند. آنتوژنی کنیدی معمولاً بلاستیک و در تعداد کمی از جنسها فیالیدیک است. از آنامورفهای این گروه می
توان به قارچهای مانند Anguillospora , Tricladium اشاره کرد.

/ 0 نظر / 692 بازدید