آزمون حساسیت به برخی سموم شیمیایی

- روش ایجاد چاهک (Agar diffusion method)

     ابتدا چاهک هایی به قطر 6 میلی متر به فواصل
مناسب از یکدیگر در محیط کشت نوترینت آگار ایجاد و سپس هر یک از سموم شیمیایی مورد
استفاده به حجم 10 میکرولیتر در چاهک ها ریخته شدند. به منظور جذب سموم به محیط
کشت، پتری ها به مدت 2 ساعت در شرایط سترون در اتاق کشت، قرار داده شدند. پس از
جذب سموم، سطح محیط کشت به صورت یکنواخت توسط استرین نماینده باکتری عامل بیماری پوشیده
گردید (Kapur and Chema, 1997).

 

3-13-2-
روش دیسک کاغذی
(Paper
disc diffusion method)

     در این روش از دیسک های کاغذی سفید رنگ به
قطر 5 میلی متراستفاده شد. دیسک گذاری توسط پنس سترون و در فواصل معین بر روی محیط
کشت و در کنار شعله انجام گرفت. بدین ترتیب که

دیسک های سترون تهیه شده را توسط پنس سترون روی سطح پتری قرار داده و بعد از تماس
کامل با سطح محیط کشت، توسط میکروپیپت سترون مقدار 8 میکرولیتر از رقت های سموم
مختلف روی

دیسک ها ریخته شد. پس از نیم الی یک ساعت سطح محیط کشت به صورت یکنواخت توسط

استرین نماینده باکتری عامل بیماری، پوشیده گردید. قطر هاله بازدارندگی رشد در
اطراف دیسک ها پس از 3 الی4 روز مورد اندازه گیری قرار گرفت  .(Boonywanich and Panutat, 1998

/ 1 نظر / 120 بازدید

سلام وقتتون بخیر با چه روشی سطح محیط کشت رو آلوده به قارچ کردین؟ رقت های سمومتون هم میشه ذکر بفرمایین؟ با تشکر ^_^