زیست سنجی باکتری¬های آنتاگونیست

پس از
گذشت 2 الی 3 روز از رشد باکتری ها در دمای
26 ،
سوسپانسیون استرین نماینده باکتری عامل شانکر مرکبات با غلظتcfu/ml 109، بر روی سطح پتری
حاوی جدایه ها در شرایط سترون پخش گردید. سپس پتری ها به مدت 48 تا 72 ساعت در
دمای

26 نگهداری
شدند تا اثرات متقابل دو باکتری روی هم ظاهر شود. در مواردی که جدایه ها خاصیت آنتاگونیستی
داشتند، اطراف جدایه باکتری هاله شفافی که نشانه عدم رشد بیمارگر است دیده می شد و
آنتاگونیست ها بدین ترتیب انتخاب شدند (Goto
et al., 1979 b).

/ 1 نظر / 226 بازدید
فاطمه

برای بیماری شانکر مرکبات چه باکتری ای به عنوان آنتاگونیست استفاده شد. سوش هایBacillus , Pseudomonas, Streptomyces باکتری آنتاگونیست هستند آیا باکتری دیگری هم هست که در کنترل بیولوژیک به عنوان آنتاگونیست شناخته شده باشد؟