آزمون متیل رد

آزمایش متیل رد براساس استفاده از اندیکاتور PH ، متیل رد ، برای تعیین غلظت یون هیدروژن حاصل از تخمیر گلوکز انجام می گیرد.غلظت یون هیدروژن به میزان گاز حاصله از مسیرهای مختلف متابولیسم گلوکز توسط برخی باکتری ها بستگی دارد .این گروه از باکتری ها علاوه بر اسید ، الکل نیز تولید می کنند. مهم ترین این باکتری ها باکتری های خانواده Enterobacteriacae می باشند. معرف متیل رد در محیط اسیدی به رنگ قرمز تبدیل می شود که نشان دهنده مثبت بودن نتیجه آزمایش می باشد.

روش کار

این آزمایش بر اساس روش COWAN انجام شد. محلول دو درصد از محیط کشت آماده دیفکو در آب مقطر تهیه و پس از ریختن در لوله ها اتوکلاو شد بعد از سرد شدن محیط ایزوله ها با آن تلقیح و در دمای آزمایشگاه نگهداری شدند. بعد از یک هفته چند قطره معرف متیل رد به هر یک از لوله ها اضافه شد ارزیابی نتیجه آزمایش براساس قرمز شدن یا نشدن رنگ محیط پس از اضافه کردن متیل رد انجام گرفت. معرف متیل رد در محیط اسیدی به رنگ قرمز تبدیل می شود که نشان دهنده مثبت بودن نتیجه آزمایش می باشد.

/ 0 نظر / 96 بازدید