ویروس موزائیک تنباکو

سایر امراض ویروسی وقتی بیشتر است که گیاه در جوانی آلوده شود. گیاه جوان حساستر است،و آلودگی در این مرحله باعث می شود علائم بیماری بطور شدید ظاهر شود. در حالی که آلودگی در موقع هرس، و یا شروع برگ چینی باعث بروز علائم خفیف و کم زیان می گردد.
-تغییرات بر حسب سوشهای ویروسی:موزائیک توتون سوشهای متعدد دارد و امکانات به وجود آمدن تغییرات در سوشها نیز بسیار است و آنها را بسته به علائمی که به وجود می آورنددسته بندی می کنند: موزائیک سبز، موزائیک زردیا موزائیک اکوبا، موزائیک رگبرگها  Vein bandiny ، لکه های نکروتیک، نکروز رگبرگها، جوشهای گرد، موزائیک چینه دانی. سه دسته ی اخیر به ندرت ملاحظه می شود ولی بقیه در طبیعت فراوان هستند. سوش اکوبا، به عنوان یک موتاسیون، در میان سوش سبز بوجود می آید. روی برگ لکه های کوچک زرد روشن دیده می شود که اگر از آنها مایه بگیریم رنگ لکه ها در هر بار مایه زنی شدیدتر و زردتر می شود.
بطور کلی توتونها از نظر ابتلای به این بیماری سه دسته هستند: دسته ی اول حساس که شامل اکثریت ارقام مزروعی می شود؛ دسته ی دوم توتون های مقاوم که مقاومت انها مربوط به حساسیت فوق العاده است و چون در محل ورود ویروس یک حلقه بافت مرده (نکروز) به وجود می آید، از سرایت و انتقال ویروس به تمام بدن گیاه جلوگیری می شود، مانند رقم کنتوکی  Kentouky  و هیبریدهای آن که فاکتور مقاومت آن از Nicotiana glutinosa  منتقل شده است. و دسته ی سوم ارقام متحمل هستند که علائم مرض را ظاهر نمی کنند مانند Ambalema.

علائم داخلی: در بوته های بیمار دو نوع علائم میکروسکوپی به سهولت قابل رؤیت است، یکی صفحات کریستالی خالص است که در کرکهای اپیدرمی یک ماه بعد از آلودگی دیده می شود؛ و دیگری اجسام x که از اجتماع ذرات ویروس همراه با بعضی مواد دیگر در نزدیک هسته در سلولهای اپیدرمی دیده می شود و حجم آن غالبا از هسته ی سلول بیشتر است.

انتقال بیماری

ویروس موزائیک توتون با بذر توتون منتقل نمی شود، ولی با بذر گوجه فرنگی انتقال می یابد. بنابرین، گیاهچه ی توتون همیشه سالم است و به جز ملخ که آنرا بطور مکانیکی منتقل میکند حشره ی ناقل دیگری وجود ندارد. سرایت آن توسط تماس عصاره ی بیماریزا با گیاه سالم صورت میگیرد. ویروس قدرت بیماریزایی فوق العاده و مقاومت شدید در برابر تجزیه و تخریب دارد، بطوری که توتونی که از گرمخانه و کارخانه عبور کرده و برای مصرف آماده شده است، نیز می تواند بیماری را منتقل نماید. انسان مهمترین عامل سرایت و انتشار بیماری است، زیرا کافیست دست یا لباس انسان به یک بوته ی بیمار و سپس به بوته های سالم مالیده شود و چند کرک و یا چند سلول اپیدرمی خراش بردارد و بیماری منتقل گردد. این کار بیشتر در موقع هرس صورت می گیرد.

/ 1 نظر / 87 بازدید

خوبه