آنتی بادی

.
هر پاراتوپ قادربه شناسایی یک تضمین کنندۀ آنتی ژنتیک است که اپی توپ (Epitop)
نامیده می شود .

تمام آنتی
بادیها دارای ساختمان پایه مشابه ی می باشند که شامل دوزنجیره سبک (Light chain) و
دو زنجیرۀسنگین (Heavy chain)
می باشدکه توسط نیروهای غیرکوالانسی وباندهای دی سولفید بایکدیگر پیوستگی دارند
.   

 واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی
دربردارنده پیوندهای هیدروزنی ، پل نمکی ، بارهای الکترواستاتیک ، نیروهای
هیدروفیوبیک و نیروهای واندروالس (Vander waals) است . این واکنش برگشت پذیراست .
شدت واکنش تحت تاثیردما ، PH و شرایت
محیط قرارمی گیرد.

/ 0 نظر / 140 بازدید