نماتدهای انگل گیاهی مهم مرتبط با نهالستان‏های استان کردستان

 سپس از نماتدها اسلایدهای دائمی تهیه و با استفاده از میکرسکوپ
نوری و کلیدهای معتبر، گونه‏های انگل گیاهی مهم شناسایی گردید. در نهایت نه گونه شامل
Amplimerlinius globigerus، Merlinius brevidens، Mesocriconema antipolitanum، M. xenoplax، Paratylenchus neoprojectus، Pratylenchoides ritteri، Pratylenchus neglectus، Rotylenchus cypriensis و Xiphinema pachtaicum تشخیص داده شدند
که از بین گونه‏های مذکور، P. neoprojectus برای اولین بار از ایران گزارش می‏شود.

 

Important plant parasitic nematodes associated with nurseries
in Kurdistan province

A.
Ghorbani1, F. Manzari1, M. Rahimi2 and R.
Ghaderi1

1-
Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shiraz University, Iran,
rghsh2009@gmail.com 2- Department of Plant Protection, College of Agriculture, Kurdistan
University

In order to identification of plant parasitic nematodes
associated with nursereies of Kurdistan province, 40 soil samples were
collected from the rhizosphere of seedlings of pome and stone fruits, walnut,
grapevine and strawberry in Sanandej, Marivan, Divandareh, Kamyaran and Saqqez
cities, during 2009 and 2010 years. Nematodes were extracted by the
centrifugal-flotation method, killed, fixed and processed to anhydrous glycerin
(De Grisse, 1969). Then permanent slides were prepared and the nematodes
studied by light microscope. Finally, nine species were identified including Amplimerlinius
globigerus
, Merlinius brevidens, Mesocriconema antipolitanum,
M. xenoplax, Paratylenchus neoprojectus, Pratylenchoides
ritteri
, Pratylenchus neglectus, Rotylenchus cypriensis and Xiphinema
pachtaicum
. Among them, P. neoprojectus is the new record from Iran.

/ 0 نظر / 104 بازدید