آزمون آرژنین دهیدرولاز

مواد و روش ها :

برای این تست از محیط Thornley استفاده شد. طرز تهیه ی محیط :

پپتون

1گرم

کلرورسدیم

5 گرم

فنول رد

01/0 گرم

آرژنین

10 گرم

K 2HPO 4

3/0گرم

آگار

3 گرم

PH محلول فوق در حدود 7.2  تنظیم شد تا رنگ محیط صورتی کمرنگ شود. محیط پس از اتوکلاو شدن در لوله­ها به صورت راست خنک شد و باکتری توسط لوپ به لوله­ها تلقیح شد. روی محیط کشت پارافین مایع استریل ریخته­شد تا شرایط غیر هوازی ایجاد شود. پس از چند روز بررسی انجام شد. در صورت تولید این آنزیم­ها به وسیله­ی باکتری رنگ محیط از صورتی به قرمز تبدیل شده­بود

/ 0 نظر / 156 بازدید