آنتاگونسیم های قارچی و مایکو پارازیست ها

کنترل بیولوژیکی توسط دو استراتژی بدست می آید: 1. مستقیم 2. غیر مستقیم. استراتژی مستقیم شامل واکنش آنتاگوانیسم های مخصوص در داخل خاک یا مراد گیاهی. این آنتاگوانسیم ها دارای توانایی تولید فراوان و استقرار خودشان در یک منطقه اکولوژیکی مناسب اند که در مقابل یک پاتوژن فعال است.

استراتژی غیر مستقیم: شامل استفاده از تغییرات ارگانیسم های خاک و فعال کرون و تشخیص میکروب آنتاگوانیسم در مقابل پاتوژن های گیاهی است. (Carasoand kuc 1977).

روش غیر مستقیم دیگر حفاظت تقاطعی است، شامل؛ تحریک مکانیسم دفاعی گیاه میزبان در مقابل پارتیکل های پاتوژن از یک استرین غیر بیماری زایی که اینکلوم آن را وارد گیاه میزبان کرده ایم.

موقعیت حفاظت تقاطعی نتیجه ای در وارد کردن مقاومت گیاه میزبان با داشتن اطلاعاتی از ویروس است.

آنتاگوانیسم ها میکروارگانیسم های با پتانسیل ایجاد و اختلال در رشد یا پایداری پاتوژن گیاهی، و در نتیجه سبب کنترل بیولوژیکی آن پاتوژن گیاهی می شود.

واکنش آنتاگوانیسم ها در میان میکروارگانیسم های طبیعت، شامل پارازیت بودن، هضم کردن، رقابت و یا تولید مواد آنتابیویس است.

چندین واکنش بیماری مکانیسم پایداری برای کنترل زیستی در مقابل آنها است. شرح مکانیسم شامل کنترل زیستی فعال که قابل توجه است که یکی از فاکتورهای کلیدی در گستردگی کنترل زیستی است، در این متن به ذکر چند مثال از کنترل های بیولوژیکی با تمرکز میکروارگانیسم ها می پردازد.

آنتی بیوسیز؛

هانداسمن و پارک واکنش های آنتی بیوسیز را چنین تعریف کرده اند؛ که موادی با وزن ملکولی پایین یا تولید آنتی بیوتیک توسط یک میکروارگانیسم که مانع رشد میکروارگانیسم دیگر می شود، این تعریف ها شامل پروتئین و آنزیم های است که موجودات هدف را می کشند، (Baker and Griffin (1995))

با کروگریفین تعریف را گسترده کردن؛ که سکونت با تخریب ارگانیسم بوسیله تولید متابولیت های از ارگانیسم دیگر. این تعریف شامل ملکول های سمی کوچک تبخیر پذیر و آنزیم های هضم است.

متابولیت های باز دارنده تولید شده توسط قارچ های کنترل کننده گزارش شده از پنج کاهش در مقابل قارچ های بیماری زا است.

Gliocladinm virens یک مثال معمولی از نقش آنتی بیوسیزها در کنترل بیولوژیکی است. Gliocladinm یک آنتی بیوتیک دیکتوپیرازین است که باعث مرگ قارچ pythium ultimum بوسیله انعقاد و پروتوپلاسم می شود.

سیلیوم های از قارچ که در معرض Glioririn بودند رشد نکردند. (Howell and stipanovic) این قارچ یکی از اولین قارچ های است که برای کنترل بیولوژیکی ثبت شده است. اخیرا از آن به عنوان Soil Gard TM استفاده می کنند.

مموتانت های از این قارچ را در حال حاضر برای کنترل مرگ گیاهچه حاصل از p.ultimum استفاده می کنند. این موتانت ها باعث پایین آوردن بیماری می شوند.

ضد قارچ پیرون تولید می شود توسط Triehoderma harzianum که به وسیله Claydon et.al شناسایی شده این متابولیت تعداد زیادی از قارچ های بیماری زا را کنترل می کند، و به مخلوط خاک اضافه می کنند و باعث کاهش بیماری زایی توسط قارچ Rhizoctoni Solani می شود.

مایکو بارازیت های اجباری یک طیف گسترده ای دارند که تاکسنومی قارچی. مایکو پارازیت های اجباری باعث کنترل می شوند به وسیله تولید مواد آنتی بیوسیزهای مثل توکسین ها و یا آنزیم های هیدرولیکتیک، بر علیه عامل های که باعث مرگ و تخریب گیاهان میزبان می شوند.

یک مکانیسم دیگر که برای رنج محدودی از گیاهان میزبان است با تولید ساختارهای ویژه ای باعث جذب نیتروژن برای گیاه میزبان می شوند.

رابطه پارازیتی بین قارچ های بیماری زا و عوامل کنترل کننده بیولوژیکی موضوع عمده این مقاله است. هر دو نوع ماکیو پارازیتیسم ها در این مقاله بحث می شوند و رابطه شان با کنترل های بیولوژیکی قارچ مورد بحث قرار می گیرد.

مایکو پارازیت ها در عوامل کنترل زیستی:

بیشتر بحث مایکو پارازیست های است که در سال های اخیر فراوان شده اند. (Baker 1986,1987; whipps,Deeon 1991 , Ltandesman and parke,Chet 1987,1990;teffries 1994,whipps 1991,Sivan and chet 1992;1992,1991)

ساپروفیت ها بیشتر در خاک معمول اند و در عمل هم تخصص میزبانی کمتری دارند و برای مطالعات بسیار مناسب تراند. یک نتیجه بزرگ از استفاده از مایکو پارازیست ها و عوامل کنترل زیستی در گلخانه یا مزارع که اطلاعاتی داشتن از پارازیت های اجباری (Baker 1987; chet 1987,1990Adams 1990,whipps 1991,1992 )

پارازیت قارچی اجباری؛

Sporidesmium sclerotirorum

Sporidesmium Sclerotirorum قارچی با پتانسیل بالا برای کنترل های زیستی است. این قارچ پارازیت اجباری قارچ Sclerotirorum Sporidesmium، S.trifoliorum.S.minorو Botrytis cinereaاست.

واکنش شیمیایی این وابسته است به اسکلروت های که در میزبان تولید می شوند، ماکروکنیدی های قارچ S.Sclerottirorum و لوله جرم تیوپ تولید می کنند به وسیله اسکلروت ها.

هیچ اثری از پارازیتسیم در واکنش های بین آنتاگوانیسم و قارچ S.minorمشاهده نشده، نظر به اینکه کنترل بیولوژیکی از نقطه نظر مسائل زیست محیطی روش سالم و طبیعی است.

کنش های بین S.Sclerottirorum و Sclerotinia minor وابسته اند به تراکم های پارازیت و میزبان.

پیشرفت آلودگی فراهم می شود توسط آلودگی خاک، PH

/ 1 نظر / 56 بازدید
عادل

بزغاله همش کپی پیسته. چیز جدیدی بنویس