روشهای تشخیص سرولوژیک در ویروس شناسی گیاهی Serological Methods

برای تهیه آنتی سرم ، ویروس خالص را می توان به حیوانات مختلفی از جمله اسب ، خرگوش، خوک، خوکچه هندی ، موش، بز و مرغ تزریق کرد. تزریق به 3 روش انجام می گیرد؛ داخل رگ، زیرجلدی ، درون ماهیچه ای. معمولترین حیوان مورداستفاده جهت تهیه آنتی سرم برای ویروس های گیاهی ، خرگوش ها هستند. واکنش های سرولوژیک به جفت شون اختصاص مولوکولهای آنتی بادی و آنتی ژن بستگی دارد . محل های الحاق روی مولوکولهای آنتی بادی (پاراتوپ ها Paratope) مکمل نواحی مشخص به نام اپی توپ (Epitope) روی آنتی ژن همولوگ (آنتی ژنی که موجب تولید آنتی بادی خاص شده) می باشد . [کانون ایمونوژنیک در سطح پروتئین ها (آنتی ژنها) epitope = antigenic determinant ناحیه انتهایی مولکول پادتن (آنتی بادی) که با آنتی ژن (پادگن) اختصاصی ترکیب Paratope می شود] روش های سرولوژیکی که کاربرد وسیعی درتشخیص بیماری های ویروسی گیاهی دارند ، بر اساس واکنش بین آنتی ژن (نوکلئوپروتئین یاپروتئین ویروس) و آنتی بادی اختصاصی آنهامی باشد . خصوصیت بارز واکنش سرولوژیک اختصاصیت واکنش بین ویروس (آنتیژن) و آنتی سرم (آنتی بادی) آن است که بیانگر این حقیقت است که آنتی بادی ها فقط با آنتی ژنی که واکنش ایمنی ایجاد کرده واکنش نشان می دهند . بخاطر همین اختصاصیت ، روش های سرولوژیکی از روش های بسیار متداول شناسایی ویروس و بیماری آن است . بدست آوردن نتایج دقیق درمدت کوتاه از مزایای تشخیص سرولوزیکی می باشد .

/ 0 نظر / 25 بازدید