برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس بافت مرده¬ی باقلا بر اساس وقوع بیماری

تجزیه و تحلیل آماری با برازش مدل توانی تیلور () بر داده های زمان­های مختلف با استفاده از رویه غیرخطی (Proc NLIN) نرم
افزار SAS انجام شد. بررسی معیارهای برازش شامل R2، RMSE و F-test
در زمانهای مختلف  نشان داد که قانون تیلور به خوبی قادر به بیان رابطه­ی بین I و  Sدر تمام زمان­ها می­باشد. بررسی پارامتر شیب (b) نشان داد که شیب خط S-I به سمت انتهای فصل کاهش می یابد که نشان از گرایش به تصادفی شدن الگوی پخش فضائی بیماری دارد که ممکن است به رفتار ناقل بستگی داشته باشد. الگوی پخش بیماری در ابتدای فصل رشد (b>1) به حالت کپه ای و به سمت انتهای فصل رشد (b< 1
و b~1) به حالت تصادفی تغییر یافت.

 

Estimation
of disease severity of Faba bean necrotic yellows virus based on disease
incidence

F. Manzari, S. A. A.
Behjatnia, H. Hamzehzarghani, K. Izadpanah, A.Ghorbani

Department of Plant Protection,
College of Agriculture, Shiraz University. Shiraz.  Manzari. koosha@gmail.com

Yellows disease caused by Faba bean necrotic
yellows virus
causes losses to several species of legumes including Faba
been. Relationship between disease severity (S) and incidence (I) was studied
in a Faba been field near Shiraz in 2010/2011 growing seasons. The readings of
S and I were made in 14 plots chosen according to a right W systematic sampling
design in four time intervals (3 & 16 January, 20 February and 11 March
2011). "I" was calculated by dividing the number of symptomatic
plants to the total number of plants in each plot and "S" was
estimated by scoring symptomatic plants in each plot against an ordinal disease
rating scale with 4 classes of : 0=healthy, 1=mild yellowing, 2=moderate
yellowing and 3=severe yellowing. The statistical analysis was performed by
fitting Taylor's power law)

) to the data collected in various time intervals
using nonlinear procedure (Proc NLIN) of SAS software. Model diagnostics
including R2، RMSE and F-test 
showed that Taylor's power law could well describe the relationship
between I and S in all the times Consequently the model may be used to predict
disease severity based on disease incidence throughout the growing season or
under a variety of conditions after validation. The slope parameter “b” which
is an indication of aggregation of spatial pattern of the diseases showed that
the spatial pattern of infected plants changed from aggregated (b>1) to
random towards the end of the season (b<1) that may suggest dependency of
spatial pattern on thebehavior of the vector.

/ 1 نظر / 21 بازدید
آزاده

سلام. از شما دعوت می‌کنم از وبلاگ "باغبانی سبز" دیدن فرمایید با تشکر.[لبخند]