مراحل کار تهیه آنتی سرم

تزریق ها به
فاصله یک هفته  به صورت زیر پوستی انجام
گرفت، که در طی 4 مرحله به خرگوش تزریق شد.

مرحله اول: مقدار 52/82 میکرولیتر  از ویروس خالص با 48/416 آب مقطر + 500
میکرولیتر adjuvant

مرحله دوم مقدار 52/82 میکرولیتر از ویروس خالص با 48/416
آب مقطر + 500 میکرولیتر adjuvant

مرحله سوم: مقدار52/82 میکرولیتر از ویروس خالص با  48/416 آب مقطر + 500 میکرولیتر adjuvant

مرحله چهارم:
مقدار100 میکرولیتراز ویروس خالص با 400 میکرولیترآب مقطر + 500 میکرولیتر adjuvant

سوسپانسیون
تهیه شده باید با adjuvant به
خوبی حل شود که این کار را بوسیله سرنگ انجام دادیم و همچنین باید سوسپانسیون تا
زمان تزریق در داخل یخ نگهداری شود، در زمان تزریق به خرگوش هم باید تمام اصول
بهداشتی رعایت شود تا به خرگوش آسیبی نرسد.

خون گیریی وادامه
مراحل

خون گیری در
دانشکده دامپزشکی از قلب خرگوش صورت گرفت که مقدار 30 میلی لیتر خون بدست آمد،
لوله ی حاوی خون به مدت یک ساعت در دمای اتاق نگه داشته شد و بعد از آن با استفاده
از یک سوزن بلند خون لخته شده از دیواره ی لوله جدا گشته و به مدت یک شب در سرد
خانه با دمای 4 درجه ی سانتیگراد قرار داده شد . وسپس لوله را به مدت 10 دقیقه در
37 درجه سانتی گراد نگه داشتیم که باعث بالا رفتن مقدار انتس سرم می شود. بعد آنتی
سرم به دست آمده به دقت از لخته ی خون جدا شده و به اپندورف هایی انتقال داده شد و
سپس به مدت 5 دقیقه با دور rpm5000
سانتریفیوژ گردید تا گلبول های قرمز رسوب کرده و شفافیت آنتی سرم افزایش پیدا کند
. در

 نهایت رونشین را اپندورف های جدیدی
منتقل کرده و در دمای 20- درجه ی سانتیگراد نگه داری کردیم

/ 0 نظر / 20 بازدید