تریکومایست ها

بیشتر گونه های تریکومایست در روده عقب میزبان یافت می شوند. که دارای پایه مخصوصی به نام hold fast  بوده که توسط آن به دیواره کیتینی می چسبد . تال های بزرگتر در میزبان به روده ظاهری کرکدار یا مویی می بخشد.به همین دلیل است که نام تریکومایست ها را برای این گروه برگزیده اند.

    به جز در یک مورد خاص ، گونه های تریکومایست از طریق لایه کیتینی روده به بافت
های میزبان خود نفوذ نمی کنند. هر چند روابط تغذیه ای به طور کامل درک نشده است ، ولی به نظر می رسد که رشته های قارچی مواد غذایی را از محتویات حفره روده که درون آن شناور هستند، جذب می کنند.

اطلاعات در خصوص تأثیر روی شریک بندپایی اتدکی بیشتر است. برخی میزبان ها ممکن است از آلودگی به قارچ سود ببرند. به تازگی معلوم شده که وقتی لارو پشه ، کاملاً از استرول ها و برخی از ویتامین ها گروه B محروم می شود، لاروهای حاوی تریکومایست در مراحل سنین لاروی در مقایسه با لاروهایی که توسط قارچ پناه نداده باشند ، بیشتر زنده مانده. این موضوع نشان می دهدکه تریکومایست ها ممکن استتحت شرایط استرس غذایی، سلامت پشه میزبان خود را افزایش دهند.

در مورد زیست شناسی و پراکنش این گروه ،هنوز سؤالاتی مطرح است، که از جواب دادن به آنها عاجزیم. در ک چگونگی انتقال افقی یعنی از لارو به لارو آسان است . ولی پخش عمودی به زیستگاه های جدید تاکنون تشخیص داده نشده.

شکل ظاهری و رشد و تولیدمثل :  

گونه های تریکومایست را برای مطالعه ، باید از میزبان ها جدا کرد. عده ای از آنها به قدری بزرگ بوده که به راحتی و با چشم غیر مسلح می توان آنها را مشاهده کرد.ولی بیشتر گونه ها از تال های میکروسکوپی و محدود تشکیل شده که بسته به گونه های مختلف ممکن است دارای انشعاب و یا بدون انشعاب  باشند. در مایسلیوم برخی از آنها دیواره های عرضی منظم دیده شده. دیواره عرضی بعضی گونه ها به طور فراساختاری مطالعه شده ، و ثابت شده که این دیواره ها دارای سوراخ اختصاصی با درپوش محدب الطرفین بدون غشا و متراکم از نظر الکترونی هستند.

        تولیدمثی غیر جنسی در تریکومایست ها ممکن است شامل سلول های آمیبی شکل، آرتروسپورها و یا اسپورانژیوسپورها باشد. در یکی از راسته ها ساختارهای مخصوصی که به نام تریکوسپور شناخته شده اند به چشم می خورد. تریکوسپور ، ازاسپورانژیومی معمولاً طویل ، شکوفا و برون زاد است که حاوی یک اسپورانژیوسپور تک هسته ای بوده و یک یا چند زائده رشته ای نیز در انتهای آن دیده شده. تشکیل زائده های تریکوسپور توسط دانشمندانی مطالعه شده. گمان می
رود این زوائد رشته ای در انتشار غیرفعال اسپورها و گرفتار شدن درون موادی که موجودات میزبان از آن تغذیه می
کنند، نقش داشته باشند.

تندش اسپورانژیوسپورهای راسته آکرینال از جاذبه خاصی برخوردار است. در این گروه تندش با گسترش یک لوله به طرف بالا و دور از اسپور چسبیده انجام نمی شود، و ترجیحاً این ساختار میان سلول پایه تولید شده، و اسپور است که بالا می آید.

         در برخی از گونه های این راسته در پاسخ به هورمون پوست اندازی بندپایان ، یک اسپور اختصاصی جهت بقا در ضمن پراکنش به محیط خارج از میزبا ن تولید می کند. تاکنون دلایل موثقی مبنی بر تولیدمثل جنسی در این گروه ارائه نشده.  از طرفی چند جنس از راسته هارپلال ، ساختارهایی مخروطی به عنوان زیگوسپور تولید می کنند. گمان می رود که این اسپور با دیواره ضخیم نتیجه تولیدمثل جنسی باشد. زیرا بعد از آمیزش بین دو تال تشکیل می شود. در راسته هارپلال بر اساس روش چسبیدن زیگوسپور به زیگوسپورپورانژ ، چهار نوع زیگوسپور تشخیص داده شده است.

 طبقه بندی :

طبقه بندی این رده اساساً بر پایه شکل ظاهری تال و ساختارهای تولیدمثل غیر جنسی است. این گروه دارای چهار راسته زیر می باشد:

 • ·        Eccrinales           
 • ·        Harpellales         
 • ·        Amoebidiales  
 • ·        Asellariales  

راسته Harpellales : شامل مایسلیوم هایی با دیواره عرضی ، منشعب یا غیرمنشعب که تریکوسپور را تولید می کنند. این راسته تنها راسته ای است که حاوی گونه های تولید کننده زیگوسپور می باشد. جنس های این راسته به لاروهای حشرات آبزی محدود هستند. دو جنس مشهور این گروه :Harpella , Smittium 

راسته Amoebidiales   : این راسته از لحاظ تعداد گونه کوچکترین راسته این گروه است. و شامل مایسلیوم هایی با دیواره عرضی و غیرمنشعب می باشد. تولیدمثل غیر جنسی توسط سلول های آمیبی شکل و یا اسپورانژیوسپورها انجام می گیرد. دو جنس زیر از تنها جنسهای این راسته بوده. Amoebidium , Paramoebidium

راسته Asellariales    : راسته کوچک دیگری است که شامل دو جنس می باشد. این راسته دارای مایسلیوم هایی با دیواره عرضی است و به تولیدمثل غیر جنسی آنها توسط آرتروسپورها انجام می گیرد.

راسته Eccrinales   : این راسته در میان این گروه بزرگترین راسته بوده ، که در انواع میزبان ها و محیط های زیست ، چون منافذ هواکشی سخت پوستان وجود دارند.

اعضای این راسته مایسلیوم هایی فاقد دیواره عرضی و غیرمنشعب دارند. تولیدمثل غیر جنسی با تولید دو نوع اسپورانژیوسپور انجام شده. یک نوع تک هسته ای و با دیواره ضخیم که احتمالاً در پاسخ به هورمون پوست اندازی میزبان تولید شده ، و پس از تشکیل از میزبان خارج می گردد. نوع دیگر یک اسپور چند هسته ای با دیواره نازک است که در روده تندش می کند.  عقیده بر این است که اسپور با دیواره ضخیم که با آغاز پوست اندازی  تولید می شود، ممکن است در محیط زیست خارجی در دوره های خشکی یا یخبندان قادر به بقا باشد.

  تولیدمثل :

در این قارچ ها دو نوع تولیدمثل اصلی ، که همان فرم های جنسی و غیرجنسی است دیده شده.

ü    تولیدمثل غیر جنسی که شامل موارد زیر است:

 1. 1.     سلول های آمیبی شکل ، که معمولاً تک سلولی بوده و با غشایی احاطه شده و در جنس های راسته Amoebidiales   دیده می شود.
 2. 2.     آرتروسپورها که در راسته Asellariales   وجود دارند و قطعات ریسه ای نسبتاً بلندی هستند که دارای یک یا چند هسته بوده اند.
 3. 3.     سیستوسپورها ، که در راسته Amoebidiales  دیده شده و از یک خوشه به هم فشرده سیست که توسط کیسه غشایی احاطه شده تشکیل می
  شود.
 4. 4.     اسپورانژیوسپورها ، که در راسته Amoebidiales   و راسته Eccrinales وجود دارد. اسپورانژیوسپورها در راسته Amoebidiales   یک سلولی و با دیواره ضخیم و محکم بوده.که در این ها اسپورانژیوسپورها بیشتر از سلول های آمیبی تشکیل می شود. در Eccrinales ها دو نوع اصلی اسپورانژیوسپورها تولید می گردد . اسپورانژیوسپورهای اولیه و ثانویه. که اسپورانژیوسپورهای اولیه با دیواره ضخیم  و اسپورانژیوسپورهای ثانویه با دیواره نازک و چند هسته ای.
 5. 5.     تریکوسپورها: که این ها فقط محدود به راسته Harpellales می باشد. تریکوسپورها تک هسته ای و یک دیواره اسپورانژیوسپوری دارند  که توسط یک دیواره اسپورانژیومی احاطه شده.

ü    تولیدمثل جنسی

این نوع از تولیدمثل جنسی فقط در راسته هارپلال دیده شده است.

/ 0 نظر / 140 بازدید