آزمون تولید اسید از قند

مواد و روش ها :

برای انجام این آزمون از محیط کشت Ayers استفاده می شود . طرز تهیه ی محیط :

NH4H 2Po4

1g

KCL

0.2g

MgSo4.7H 2O

0.2g

Bromothymolblue

0.08g

مواد بالا را با آب مقطر به حجم 1 لیتر می رسانیم . رنگ طبیعی این محیط سبز رنگ می باشد .

قندهای مورد استفاده در این آزمون عبارتند از : گلوکز، آرابینوز، ملوبینوز و سوکروز . مقدار 25/0 گرم از هر یک از قندهای ذکر شده در 10 میلی لیتر آب مقطر حل می شود . محلول قندهای مورد نظر به مدت سه روز متوالی به روش تندال ضدعفونی شدند . یعنی لوله های آزمایش حاوی قندهای مورد نظر داخل یک بشر آب قرار داده می شود و این بشر به مدت 20 دقیقخ بر روی حرارت و در حالت جوش قرار می گیرد . بعد از اینکه محیط Ayers تهیه شده اوکلاو شد ، در هنگام سرد شدن آن ، به هریک از ارلن های حاوی این محیط ، محلول یکی از قندها اضافه می شود .

سپس محیط حاوی قند ، در زیر هود به داخل لوله ها منتقل می شود و باکتری مورد نظر بعد از خنتک شدن محیط در داخل لوله ها کشت داده می شود .

ایجاد تغییر رنگ سبز از زرد نشان دهنده ی مثبت بودن واکنش می باشد و عنی اینکه باکتری توانسته است از قند موجود در آن محیط استفاده کند . 

* روش تندال کردن قندها یک روش خوب و آسان است و نیاز به امکانات آزمایشگاهی زیادی ندارد، در این روش در مرحله ی اول حرارت دادن برخی باکتری های آلوده کننده محیط جوانه زده و در مراحل بعدی از بین می روند.در این روش قندها به دمای جوش می رسند ولی به دلیل سربسته بودن لوله ها تبخیر نمی شوند و چون داخل بشر آب هستند نمی سوزند

/ 0 نظر / 118 بازدید