آزمون اکسیداسیون یا تخمیر گلوکز(O/F)

 برای انجام آزمایش هوازی و غیر هوازی که اختصارا آزمون OF از روش Fahy & persely  استفاده می شود. محیط پایه برای انجام این آزمون شامل :

 1) Peptone 1 gr/lit

 2) NH4H2PO4 1 gr/lit

 3) KCL 0.2 gr/lit

 4) Mgso4  0.2 gr/lit

5) Bromothymol blue   0.08 gr/lit

 

حجم را به 1 لیتر رسانده شود. معرف  برمو تیمول بلو باید در ارلن کامل حل شده و رسوب تشکیل نشود. پس از اتوکلاو محیط کشت، مقدار 0.1% گلوکز فیلتر شده به محیط در شرایط نیمه گرم اضافه می شود وسپس PH=7 را تنظیم می کنیم  و با به هم زدن محیط فوق در شرایط  استریل در لوله های با حجم 5-3 میلی ریخته شد. برای هر ایزوله دو لوله انتخاب می شود و به صورت عمودی تا عمق لوپ حاوی باکتری فرو برده می شود که به این Stape inoculation می گویند. در یکی از لوله ها مقداری پارافین اتوکلاو شده مایع حدود  1cm اضافه کرده تا شرایط غیر هوازی فراهم شود بعد از 48-24 ساعت از  کشت باکتری اگر در هر دو لوله (با پارافین و بدون پارافین ) رنگ سبز محیط کشت به رنگ زرد تبدیل گردد باکتری مورد نظر از نوع غیر هوازی اختیای محسوب می شود چون باکتری توانسته است که در هردو شرایط با اکسیژن و بدون اکسیژن رشد کرده و گلوکز را شکسته و تبدیل به اسید نماید. اما اگردر لوله بدون پارافین اسید تولید شود باکتری تنها می تواند گلوکز را در شرایط هوازی بشکند بنابراین باکتری هوازی اجباری است، اگر تغییر رنگ (سبز به زرد ) فقط در لوله با پارافین باشد باکتری بی هوازی اجباری است.

/ 0 نظر / 817 بازدید