این آزمایش برای تعیین توانایی باکتریها در تولید وحفظ محصولات نهایی اسیدی حاصل از تخمیر گلوکز ونهایتا غالب آمدن بر ظرفیت بافری محیط استفاده می شود. چون بعضی ازباکتری ها کمتر وعده ای بیشتر اسید تولید می کنند واین تست قادراست این دو دسته از باکتری ها را جدا نماید لذا می توان این تست را نوعی تست کمکی برای تولید اسید نیز نامید.


ادامه مطلب ...