به منظور تهیه اسانس از گیاهان مورد نظر از دستگاه کلونجر استفاده شد (شکل 3-1). گیاهان مورد نظر مستقیماً پس از جمع آوری درون سبدهای مخصوص نگهداری شدند. سپس گیاه خشک شده با اب به


نسبت
20:1 در داخل بالن دستگاه کلونجر قرار داده شد. بخار با فشار از میان اندام های گیاهی
عبور کرده و بدین وسیله اسانس همراه با بخار آب درقسمت سرد کننده تجمع یافت. در
نهایت پس از گذشت 4 ساعت اسانس استخراج گردید (مؤمنی و  شاهرخی، 1377).