جدایه های باکتری های همراه به صورت نقطه ای در وسط پتری حاوی محیط نوترینت آگار در دو تکرار کشت شدند


پس از
گذشت 2 الی 3 روز از رشد باکتری ها در دمای
26 ،
سوسپانسیون استرین نماینده باکتری عامل شانکر مرکبات با غلظتcfu/ml 109، بر روی سطح پتری
حاوی جدایه ها در شرایط سترون پخش گردید. سپس پتری ها به مدت 48 تا 72 ساعت در
دمای

26 نگهداری
شدند تا اثرات متقابل دو باکتری روی هم ظاهر شود. در مواردی که جدایه ها خاصیت آنتاگونیستی
داشتند، اطراف جدایه باکتری هاله شفافی که نشانه عدم رشد بیمارگر است دیده می شد و
آنتاگونیست ها بدین ترتیب انتخاب شدند (Goto
et al., 1979 b).