برای این آزمون از دیسک های تجاری آماده آغشته به آنتی بیوتیک ها استفاده شد. ابتدا دیسک های آغشته به آنتی بیوتیک ها به فواصل مناسب از یکدیگر در سطح محیط کشت نوترینت آگار قرار داده شدند.


سپس سطح محیط کشت به صورت
یکنواخت توسط اسپری پاش سترون با استرین نماینده که بیماری زایی  نشان داده بود، پوشیده شد. قطر هاله بازدارندگی رشد در اطراف دیسک ها پس
از      4 الی 5 روز مورد اندازه گیری قرار
گرفت (Schaad, 1988