نماتدهای انگل گیاهی مهم مرتبط با نهالستان‏های استان کردستان

ابوذر قربانی1، فهیمه منظری1، مسلم رحیمی2 و رضا قادری1

1-  گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز rghsh2009@gmail.com 2- گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستان‏های استان کردستان، طی سال‏های 1388 و 1389 تعداد 43 نمونه
خاک از ریزوسفر نهال‏های درختان دانه‏دار، هسته‏دار، گردو، انگور و توت‏فرنگی در شهرستان‏های سنندج، مریوان، دیواندره، کامیاران و سقز برداشته شد. استخراج نماتدها با استفاده از روش سانتریفیوژ انجام و نماتدهای استخراج شده طبق روش تکمیل شده دگریسه (
De Grisse, 1969) کشته، تثبیت و به گلیسرین خالص انتقال داده شد.


 سپس از نماتدها اسلایدهای دائمی تهیه و با استفاده از میکرسکوپ
نوری و کلیدهای معتبر، گونه‏های انگل گیاهی مهم شناسایی گردید. در نهایت نه گونه شامل
Amplimerlinius globigerus، Merlinius brevidens، Mesocriconema antipolitanum، M. xenoplax، Paratylenchus neoprojectus، Pratylenchoides ritteri، Pratylenchus neglectus، Rotylenchus cypriensis و Xiphinema pachtaicum تشخیص داده شدند
که از بین گونه‏های مذکور، P. neoprojectus برای اولین بار از ایران گزارش می‏شود.

 

Important plant parasitic nematodes associated with nurseries
in Kurdistan province

A.
Ghorbani1, F. Manzari1, M. Rahimi2 and R.
Ghaderi1

1-
Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shiraz University, Iran,
rghsh2009@gmail.com 2- Department of Plant Protection, College of Agriculture, Kurdistan
University

In order to identification of plant parasitic nematodes
associated with nursereies of Kurdistan province, 40 soil samples were
collected from the rhizosphere of seedlings of pome and stone fruits, walnut,
grapevine and strawberry in Sanandej, Marivan, Divandareh, Kamyaran and Saqqez
cities, during 2009 and 2010 years. Nematodes were extracted by the
centrifugal-flotation method, killed, fixed and processed to anhydrous glycerin
(De Grisse, 1969). Then permanent slides were prepared and the nematodes
studied by light microscope. Finally, nine species were identified including Amplimerlinius
globigerus
, Merlinius brevidens, Mesocriconema antipolitanum,
M. xenoplax, Paratylenchus neoprojectus, Pratylenchoides
ritteri
, Pratylenchus neglectus, Rotylenchus cypriensis and Xiphinema
pachtaicum
. Among them, P. neoprojectus is the new record from Iran.