همانند تمام موجودات زنده، تکثیر ویروس های گیاهی ممکن است منجر به تولید یا به (mutant) افرادی شود که از نظر ژنتیکی از والد های خود متفاوتند که جهش یافته نامیده می شوند. از این رو جمعیت های ویروس های گیاهی (variant) عبارت دیگر واریانت از نظر ژنتیکی هتروژن هستند و فراوانی پراکنش واریانت های ژنتیکی در جمعیت (یعنی ساختار ژنتیکی جمعیت ) ممکن است با زمان تغییر کند. این فرآیند تکامل نامیده می شود.

هدف اصلی مطالعه ی تکامل در گرو فهم دقیق چگونگی تکامل است و این که چگونه آن ها ساختار ژنتیکی جمعیت شان را شکل می دهند. هدف دیگر، درک تاریخچه ی تکاملی موجودات و در نتیجه روابط تاکسونومیکی میان آن ها است. هر دو جنبه ی پژوهش های تکاملی، تاریخچه ی طولانی در ویرو سشناسی گیاهی دارد و در چند دهه ی اخیر، خصوصاً از زمان دسترسی به روش های تجزیه وتحلیل مولکولی مانند روش های سریع تعیین توالی نوکلئوتیدی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.


مقدمه ای از کتاب تکامل ویروس های گیاهی ترجمه محسن نساج حسینی