به دلیل اینکه ویروس ما رشته ای است و به راحتی از منافذ ژل عبور نمی کند پس
در نتیجه از ژل با SDS استفاده می کنیم.


  • تهیه ژل با SDS

مقدار 6/0 گرم از ماده تریس را در 100 میلی لیتر آب
مقطر دوبار تقطیر شده حل می کنیم و PH  را بوسیله KCL به 2/7 می رسانیم. مقدار 1/0 گرم
سدیم آزید و 7/0 گرم آگارز را به آن اضاف کرده و مخلوط می کنیم. و بعد به مدت 3
دقیقه می جوشانیم. سپس اجازه می دهیم سرد شود و وقتی دما به 60 درجه رسید، مقدار
5/0 گرم از SDS به آن اضافه می کنیم تا مخلوط شود، سپس در داخل پتری دیش می ریزیم.