این روش
امروزه خیلی کاربرد دارد و حدود 100 برابر کمتر از نشت در آگار و رسوب در لوله
آنتی بادی و آنتی ژن مصرف می کند، از این روش برای سنجش کمی ویروس ، میزان عیار
آنتی سرم و رابطه دو تا ویروس استفاده می شود.


مراحل کار

 1.  در پشت
  یک تشتک پتری دیش 14 سانتی متری  یک جدول
  10 * 10 رسم می کنیم
 2. از داخل تشتک روی خطوط شمع می کشیم تا واحد های
  مربع ای از هم جدا شوند.
 3. ازآنتی ژن(ویروس خالص) و آنتی بادی رقت های
  مناسبی تهیه می کنیم، که به ترتیب با استفاده از 10 تا تیوب که در هرکدام 100
  میکرولیتر آب مقطر اضافه می کنیم، و در تیوب اول 100 میکرولیتر آنتی ژن ریختیم و
  از این تیوپ اول 100 میکرولیتر کشیده و در تیوپ دوم ریختیم و از دوم 100 میکرولیتر
  داخل سومی به همین ترتیب تا تیوپ دهم که رقعت ها از 2/1 تا 1024/1 بدست می آید.
 4. سپس طبق جدول زیر و شکل موجود در داخل سردخانه
  رقت ها را به ترتیب جدول و شکل ریختیم، ابتدا آنتی ژن و سپس آنتی بادی را در داخل
  خانه ها می ریزیم، از هرکدام 5/3 میکرولیتر را می ریزیم.

 

 1. با استفاده از پارافین مایع روی آنها را می
  پوشانیم تا تبخیر صورت نگیرد و در دمای اتاق

نگهداری می
شود.