پوشش خارجی (Capsid) در ویروس های گیاهی شامل اجزاء پروتئینی است که نوع و آرایش آنهادرمورد هر ویروس اختصاصی می باشد . بنابراین ذرات ویروس به علت داشتن شکل سه بعدی واندازه خاص خود آنتی ژن ایده آلی راتشکیل می دهند که با تزریق آن به داخل سیستم گردش خون یک جانورخونگرم تولید آنتی بادی (پادتن) رادرخون جانورتحریک می کند . آنتی بادی تشکیل شده دربخش سرم خون جانور وجود دارد و فقط با ویروسی که تولید آن را موجب شده و یا ویروسهایی بسیارنزدیک به آن واکنش نشان می دهد . ازاختصاصی بودن واکنش های آنتی ژن (ویروس گیاهی) و آنتی بادی (آنتی سرم) دربسیاری از آزمون ها به منظورنشان دادن وجود ویروس گیاهی و تعیین مشخصات آنها می توان استفاده کرد . بیشتر ویروس های گیاهی را می توان با سهولت نسبی خالص کرد و آنتی سرم اختصاصی آنهاراباکیفیت بالاتهیه کرد .
برای تهیه آنتی سرم ، ویروس خالص را می توان به حیوانات مختلفی از جمله اسب ، خرگوش، خوک، خوکچه هندی ، موش، بز و مرغ تزریق کرد. تزریق به 3 روش انجام می گیرد؛ داخل رگ، زیرجلدی ، درون ماهیچه ای. معمولترین حیوان مورداستفاده جهت تهیه آنتی سرم برای ویروس های گیاهی ، خرگوش ها هستند. واکنش های سرولوژیک به جفت شون اختصاص مولوکولهای آنتی بادی و آنتی ژن بستگی دارد . محل های الحاق روی مولوکولهای آنتی بادی (پاراتوپ ها Paratope) مکمل نواحی مشخص به نام اپی توپ (Epitope) روی آنتی ژن همولوگ (آنتی ژنی که موجب تولید آنتی بادی خاص شده) می باشد . [کانون ایمونوژنیک در سطح پروتئین ها (آنتی ژنها) epitope = antigenic determinant ناحیه انتهایی مولکول پادتن (آنتی بادی) که با آنتی ژن (پادگن) اختصاصی ترکیب Paratope می شود] روش های سرولوژیکی که کاربرد وسیعی درتشخیص بیماری های ویروسی گیاهی دارند ، بر اساس واکنش بین آنتی ژن (نوکلئوپروتئین یاپروتئین ویروس) و آنتی بادی اختصاصی آنهامی باشد . خصوصیت بارز واکنش سرولوژیک اختصاصیت واکنش بین ویروس (آنتیژن) و آنتی سرم (آنتی بادی) آن است که بیانگر این حقیقت است که آنتی بادی ها فقط با آنتی ژنی که واکنش ایمنی ایجاد کرده واکنش نشان می دهند . بخاطر همین اختصاصیت ، روش های سرولوژیکی از روش های بسیار متداول شناسایی ویروس و بیماری آن است . بدست آوردن نتایج دقیق درمدت کوتاه از مزایای تشخیص سرولوزیکی می باشد .