برای این کار (تهیه آنتی سرم) نخست باید محصول راکه
ازقسمت خالص سازی بدست آورده ایم را به بدن یک حیوان خونگرم مثل خرگوش تزریق می
کنیم
Epitop (خاصیت آنتی ژنی که فقط مربوط به
پروتئین پوششی است) و نیزعکس العمل لنفوسیتهای داخل خون خرگوش باعث تولید


آنتی بادی برای کنترل ورسوب این ویروس می شودکه بعد
آن را از سرم خون خرگوش خالص سازی می کنند به این آنتی بادی Polycolonal 
Antibody می گویند که قادر به تفکیک
نژادهای مختلف وحتی جنسهای مختلف از یکدیگرنیز نمی باشد.برای رفع این اشکال
باید  چند همسانه ای را به  تک همسانه ای تبدیل کردکه این پروسه بسیارمشکل
و پیچیده و زمان جداست که قبلا بیشتر جنبه پزشکی داشته است .