برگ های جوان گیاه Nicotiana tabacum cv. Turkish به عنوان میزبان تکثیری و  Nicotiana glutinosa به عنوان میزبان لکه موضعی که علائم آلودگی را به طور مشخص نشان داده و حاوی غلظت بالایی از ویروس بودند، استفاده شد.


مراحل کار

ابتدا باید دست ها را با آب و صابون خوب بشوریم و سپس گلدان های را که باید مایه زنی کنیم ابتدا یک ماده خراش دهنده مثل کاربراندوم را بروی گیاه می پاشیم و سپس با یکی از انگشت ها را در زیر برگ قرار داده و با استفاده از انگشت دیگری که با عصاره آغشته کرده ایم به آرامی بروی برگ می کشیم.