بسیاری از باکتری ها قادرند آنزیم اوره آز تولید کرده و روی اوره موجود در محیط اثر نمایند. حاصل این عمل، آمونیاک، گازکربنیک و آب می باشد.