برخی از باکتری ها در اثر تخمیر مواد قندی مقدار ناچیزی اسید و میزان زیادی بوتیلن گلیکول اتانول تولید می کنند. استوئین ماده حدواسطی برای تولید بوتیلن گلیکول است


روش کار

این آزمایش براساس آزمایش روش  Fahy and Hayward انجام گردید محلول دو درصد از محیط کشت آماده دیفکو در آب مقطر تهیه و پس از ریختن در لوله ها اتوکلاو شد بعد از سرد شدن محیط ایزوله ها با آن تلقیح و در دمای آزمایشگاه نگهداری شدند. پس از رشد یک میلی لیتر از محیط کشت تلقیح شده برداشته و در لوله دیگر ریخته شد سپس 6/0 میلی لیتر از محلول پتاس 40 درصد به آن اضافه گردید و به شدت تکان داده شد لوله ها در محلی ثابت گذاشته شدند. سپس نتیجه آزمایش بررسی شد.