این فعالیت آنزیمی توسط دو آنزیم صورت می­گیرد که یکی آرژنین را به سیترولین و دیگری سیترولین را به ارنیتین تبدیل می­نماید. در خلال این تبدیلات آمونیاک و ATP آزاد می­شود. از این آزمون وآزمون اکسیداز برای تشخیص Pseudomonas syringe از Pseudomonas fleurescense استفاده می شود.


مواد و روش ها :

برای این تست از محیط Thornley استفاده شد. طرز تهیه ی محیط :

پپتون

1گرم

کلرورسدیم

5 گرم

فنول رد

01/0 گرم

آرژنین

10 گرم

K 2HPO 4

3/0گرم

آگار

3 گرم

PH محلول فوق در حدود 7.2  تنظیم شد تا رنگ محیط صورتی کمرنگ شود. محیط پس از اتوکلاو شدن در لوله­ها به صورت راست خنک شد و باکتری توسط لوپ به لوله­ها تلقیح شد. روی محیط کشت پارافین مایع استریل ریخته­شد تا شرایط غیر هوازی ایجاد شود. پس از چند روز بررسی انجام شد. در صورت تولید این آنزیم­ها به وسیله­ی باکتری رنگ محیط از صورتی به قرمز تبدیل شده­بود