این آزمون جهت شناسایی وجود آنزیم  لولن سوکراز است. لوان یا پلی فروکتوز ماده­ای لعابدار است که در اثر آنزیم لوان سوکراز در خارج از سلول باکتری تولید می­شود. برخی باکتری­ها از قند ساکاروز به عنوان منبع کربن استفاده می­کنند و در نتیجه قادر به تولید آنزیم مورد نظر هستند. نتیجه ی مثبت آزمون تشکیل کلونی­های گنبدی شکل، محدب و لعابدار است.


مواد و روش ها :

محیط کشت NA حاوی 5% سوکروز تهیه شد و ایزوله به صورت نقطه­ای روی محیط کشت شد و پس از دو روز نتایج آزمون که تشکیل یا عدم تشکیل کلونی­های لعابدار و گنبدی شکل بود، بررسی شد . .قند­های سوکروز و گلوکز نسبت به اتوکلاو مقاوم ترند اما بهتر است برای استریل کردن آنها هم از تندال استفاده کنیم.