این آزمون برای تعیین وجود یا عدم وجود آنزیم لیپاز در باکتری­ها انجام می گیرد.در واقع بعضی از باکتری ها قادر به تولید آنزیم لیپاز و در نتیجه هیدرولیز نشاسته می باشند.در هیدولیز نشاسته اسید چرب در محیط آزاد می شود


توئین 80 نوعی چربی است که در این آزمایش از آن استفاده شده است که در اثر وجود آنزیم لیپاز در محیط شکسته شده و تبدیل به اسید چرب می شود که این اسید چرب در محیط با کلسیم موجود در محیط کشت ترکیب شده و اولئات کلسیم را تشکیل می دهد. اولئات کلسیم تولید شده در محیط کشت رسوب می دهد. که رسوب ایجاد شده موجب ایجاد هاله ای کدر در اطراف کلنی باکتری می شود که نشان دهنده مصرف شدن ژلاتین در اطراف کلنی است.

مواد و روش ها:

 

Tween80

10 ml

Cacl2.H2o

0.1 g

Agar               

15 g

کلرور سدیم              

5 g

پپتون

10 g

                 

10 میلی لیتر توئین 80 را به صورت مجزا داخل لوله اتوکلاو می کنیم. PH تا 4/7 و درجه حرارت محیط کشت به 45-50 درجه که رسید، توئین به ارلن حاوی محیط افزوده شد و سپس در پتری ریخته شده است. پس از خشک شدن سطح محیط، ایزوله به صورت نقطه ای روی محیط کشت داده شد.پس از چند روز نتایج حاصل می شود.وجود هاله ی کدر نشان دهنده آنزیم لییپاز در باکتری می باشد.