برخی باکتری ها در شرایط کمبود آهن قادر به تولید سیدروفور می باشند. این ترکیبات که زرد مایل به سبز می باشند، در روی محیط کشت King-B قادر به ایجاد رنگ فلورسنت هستند. یک ترکیب هتروسیکلیک با حلقه بنزینی به نام Quinoline مسئول ایجاد رنگ می باشد.


مواد و روش ها :

طرز تهیه ی محیط کشت King-B :

Proteosepepton

2%

K2Hpo4

0.15g

Mgso4

0.15g

Glyserol

1.5ml

Agar

1.5g

آب مقطر

1000CC

     

محیط اتوکلاو شده در پتری های استریل ریخته شد. پس از جامد شدن محیط، ایزوله ها به صورت نقطه ای به محیط تلقیح شده و به مدت 2 روز در دمای آزمایشگاه نگهداری شد. ایزوله هایی که نور سبز یا آبی از خود ساطع می کردند، به عنوان نتیجه مثبت در نظر گرفته شدند