این نوع آزمون برای سنجش توانایی باکتری ها در هیدرولیز آسکولین انجام می گیرد. آسکولین یک نوع گلوکوزید مشتق شده از مونوساکارید های ساده می باشد که وقتی یک غیر کربو هیدرات به وسیله پیوند استالی به یک قند می چسبد استال بدست آمده یک گلوکوزید ونصف غیر قند آن یک آگلیکون می باشد. چون استال ها به سهولت به وسیله اسیدها هیدرولیز می شوند بنابراین اساس آزمایش آسکولین، هیدرو لیز از محل پیوندB وتولید آسکولین و آزاد  شدن مولکول گلوکز می باشد. 


با هیدرولیز آسکولین و تولید آسکولیتین وگلوکز و در نهایت ترکیب ماده آخر با آهن باعث می شود کلنی های روی محیط، به رنگ تیره درآید که نشان می دهد واکنش مثبت است اگر تغییر رنگ ایجادنشود، واکنش منفی است.

محیط کشت:

آسکولین       1گرم

سیترات فریک  0.5 گرم

پپتون             10 گرم

آگار                 20 گرم

مواد بالارا به حجم یک لیتر رسانده می شود. سیترات فریک موجود در محیط به عنوان یک شنا ساگر برای تشخیص اسکولین عمل می کند