مقدمه:آزمون فوق حساسیت یکی از مکانیزم های دفاعی گیاهی در برابر پاتوژن های گیاهی می باشد.همچنین در سال 1964 توسطKelement et al  انجام شد. این آزمون به عنوان آزمون استاندارد برای اثبات بیماری زایی و تشخیص مقدماتی و سریع باکتری های بیماری زا انجام می شود. هر چند مکانیسم فوق حساسیت به طور کامل مشخص نشده است. هنگامی که حجم زیادی از سوسپانسون باکتری به سلول های برگ توتون یا شمعدانی جوان تزریق می شود اگر باکتری بیماری زا باشد و گیاه غیر میزبان و یا مقاوم باشد، سلول های باکتری در فضای بین سلولی جمع شده و به دیواره سلولی گیاه چسبیده و از آزاد بودن و تکثیر سلول های باکتری در فضای بین سلولی جلوگیری می شود. به علت عدم تولید پلی ساکارید های خارج سلولی مرگ سریع سلول ها  (HR) در محل مایه زنی شده در مدت 24-72  ساعت مشاهده می شود.ّ برای انجام آزمون از گیاه توتون بیشتر استفاده می شود


این آزمون به روش klement  انجام می شود. ابتدا مقداری از کشت تازه باکتری به آب مقطر استریل اضافه شده و این کار این قدر ادامه می یابد تا سوسپانسیون ابری رنگ شود. سپس با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، میزان جذب (OD ) در 600 نانومتر اندازه گیری می شود. با توجه به غلظت سوسپانسیون، میزان جذب باید بین  بین 1/0 تا 2/0 باشد. ( به دلیل در دسترس نبودن دستگاه اسپکتروفتومتر، غلظت باکتری به صورت تجربی و از روی ابری شدن سوسپانسیون تشخیص داده شد ) سپس مقداری از سوسپانسیون تهیه شده با استفاده از سرنگ به زیر اپیدرم برگ توتون تزریق می شود.. پس از 24 ساعت تشکیل لکه های نکروزه در قسمتهای تزریق شده به عنوان نتیجه مثبت و در واقع بیماری زا بودن باکتری نظر گرفته می شود.