این آزمون برای تعیین توانایی باکتری در تولید آنزیم های ژلاتیناز که قادر به ذوب ژلاتین می باشند، انجام می شود. برخی باکتریها قادرند با تولید آنزیم ژلاتیناز، پروتئین هایی با ساختمان بزرگ را شکسته و مورد استفاده قرار دهند که از این ویژگی می توان جهت تشخیص و تفکیک باکتری ها استفاده کرد. ژلاتین، یک پروتئین ناقص و فاقد اسید آمینه تریپتوفان است. به همین دلیل در کشت  باکتری­ها به ندرت از این ماده به عنوان منبع مواد غذایی استفاده می­شود. کاتابولیزم پروتئین ها به وسیله ژلاتیناز در 2 مرحله صورت گرفته و نتیجه نهایی آن تشکیل مخلوطی از اسیدهای آمینه می باشد . در ابتدا پروتئین به پلی پپتید تجزیه شده و سپس پلی پپتید ها به اسید آمینه های منفرد تبدیل می شوند


به منظور انجام این آزمون از روش کشت عمقی در لوله استفاده شد. ابتدا 128 گرم محیط کشت آماده ژلاتین غذایی (3 گرم عصاره گوشت گاو ،5 گرم پپتون و120 گرم ژلاتین) در یک لیتر آب مقطر حل شده و در لوله های آزمایش توزیع می شود. سپس لوله ها اتوکلاو شده و پس از سرد شدن در یخچال جهت ژله ای شدن نگهداری می شود. سپس ایزوله ها به صورت عمقی به محیط کشت تلقیح شده و در دمای محیط نگهداری می شوند. پس از 3 روز لوله ها برای مدت 30 دقیقه در یخچال قرار گرفته و سپس نتایج مورد بررسی قرار می گیرد. بدین صورت که در صورت سیال شدن محیط در تمامی لوله و یا بخش بالایی آن نتیجه آزمایش مثبت و در غیر این صورت منفی در نظر گرفته می شود. (بایستی برای مقایسه از شاهد استفاده شود)