آنزیم کاتالاز باعث تجزیه پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن می‌گردد. پراکسید هیدروژن یک محصول متابولیک سمی برای باکتریهاست. اگر آب اکسیژینه در محیط تجمع یابد، برای برخی باکتری ها سمی و خطرناک است اما باکتری های هوازی و غیر هوازی ااختیاری با تولید آنزیم های کاتالاز(Peroxidase) موجب شکسته شدن H2O2  و آزادی مولکول اکسیژن می شوند و از مرگ رهای پیدا می کنند.


catalase

2H2O…………….    2H2O+O2

 

به عبارت دیگر، تولید کاتالاز توسط برخی از باکتری های درحقیقت نوعی مکانیسم دفاعی برای آنها محسوب می شود. آزمایش کاتالاز را می‌توان بر روی مقدار بسیار کمی از باکتریهای رشد نموده بر روی سطح آگار انجام داد

اصول: آنزیم کاتالاز، پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن می‌شکند. اگر مقدار کمی از  ارگانیسم‌های تولید کننده این آنزیم را با آب اکسیژنه مجاور نمائید، بلافاصله حباب‌های اکسیژن آزاد می‌شود

روش انجام آزمایش

با استفاده از لوپ یا اپلیکاتور چوبی، مقدار کمی از کشت خالص ارگانیسم را به سطح یک لام خشک و تمیز منتقل نمائید.

بلافاصله یک قطره از پراکسید هیدروژن 3% (H2O2) بر روی کلنی‌های موجود بر روی سطح لام می‌ریزیم.

از نظر آزاد شدن حباب‌های گاز اکسیژن لام را مورد بررسی قرار می‌دهیم. آزاد شدن حباب‌های گاز نشان دهندة وجود آنزیم کاتالاز در میکروارگانیسم است که موجب شکسته شدن پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن می‌گردد