برای شمارش اسپورها به روش دستی از هموسیتومتر استفاده می کنند. یک لام شیشه ای  قطور است که دارای دو تکیه گاه است و دارای دو کانال است که از طریق آنها مایع وارد آن می شود، لامل بوسیله تکیه گاهها نگه داشته می شود که معمولا از لامل های قطور استفاده می کنند. سطح زیر لامل را پلت فرم گویند که معمولا 1/0 میلی متر با هم فاصله دارند.


هموسیتومتر و لامل سنگین باید پس از هر بار استفاده توسط آب گرم و حوله نرم بدون پرز تمییز و در هوا خشک گردد، سطح این لام نباید با گاز یا پارچه زبر تماس داده شود زیرا باعث خراشیدگی خطوط زیر لام می شوند. نمونه مورد آزمایش پس از رقیق شدن با استفاده از پیپت در فضای بین لام و لامل ریخته می شود، پراکندگی اسپور ها باید با عدسی X10 بررسی شود.

بخش Plate form مربعی است به اندازه ی 3×3 میلی متر که دارای تقسیماتی است :

خود این مربع به 9 مربع 1 میلی متری تقسیم می شود . چهار مربعی که در گوشه ها قرار دارند خود به 16 مربع کوچک تر تقسیم شده اند. از آنجا که اصل کاربرد Hemocytrometer  شمارش گلبول های موجود در خون است ، از این مربع ها که تقسیمات بزرگتری نسبت به مربع مرکزی دارند برای شمارش تعداد گلبول های سفید خون استفاده می شود .

 مربع وسطی(R) نیز که خود به اندازه ی 1×1 میلی متر است به 25 مربع کوچکتر می شکند که هر کدام از این مربع های کوچک نیز خود به 16 مربع کوچکتر تقسیم می شوند . به این ترتیب در مربع وسط Plate form ، 400 مربع کوچک وجود خواهد داشت که مساحت هر مربع  خواهد بود . از این مربع برای شمارش تعداد گلبول های قرمز خون استفاده می شود و همین طور ما نیز در شمارش تعداد اسپور های موجود در یک سوسپانسون از همین مربع بهره خواهیم برد .