برای تهیه سوسپانسیون قارچ Fusarium oxysporum fsp. Melonis در ابتدا نیاز به محیط جدید داریم، پس با این منظور ما در زیر هود ضدعفونی شده بلوکی از محیط قدیمی را به محیط جدید انتقال دادیم، و اجازه دادیم تا قارچ رشد کند. حال 4-3 بلوک از قارچ را در زیر هود به محیط PD  که از قبل در ارلن های 250 سی سی آماده کرده بودیم(حجم محیط 50 سی سی) انتقال می دهیم، کار ها باید بسیار با دقت انجام شود تا محیط


ما آلوده نشود، مشکلی که برای ما در آزمایشگاه پیش آمد و محیط مان به باکتری آلوده شد که مجبور به تکرار آزمایش شدیم. سپس در مرحله بعد ارلن ها را به دستگاه شیکر منتقل کردیم و آن را روی 60 دور در دقیقه به مدت سه روز تنظیم نمودیم(اگر دور آن را پایین بیاوریم مسلما نتیجه مطلوب را نخواهیم گرفت، مثلا در 10 دور در دقیقه قارچ به جای اسپور دهی شروع به رشد رویشی می کند). بعد از گذشت زمان مورد نظر، لوله‌های سانترفیوژ را با هیپوکلریت 5/0٪ به مدت 5 دقیقه ضدعفونی کرده و سه مرتبه با آب مقطر استریل شستشو می‌دهیم. محتویات داخل ارلن‌های شاهد و تیمار را به طور جداگانه، در دو مرحله و هر مرحله به مدت 7 دقیقه با سرعت rpm 3000 را سانترفیوژ کرده. در مرحله اول، بعد از سانترفیوژ، مایع داخل لوله سانترفیوژ را دور ریخته و رسوب حاصل از آن در ته لوله سانترفیوژ را، با مقدار معینی از آب مقطر استریل، روی vortex و با همزن شیشه‌ای کاملاً مخلوط کرده؛ و بعد از حصول اطمینان از اختلاط آنها، برای بار دوم آن را سانترفیوژ کرده، تا مواد غذایی موجود در آن کاملاً حذف شود. سپس دوباره رسوب ته لوله سانترفیوژ را با cc10 آب مقطر به روش گفته شده، مخلوط و معلق کرده، و به وسیله هموسیتومتر اسپورها را شمارش، و غلظت را محاسبه کردیم.