روش کار

ابتدا  لوله های حاوی آب مقطر را داخل اتو کلاو قرار دادیم تا استریل شود.  یک بلوک از قارچ fusarium sp را برداشتیم و داخل لوله های آب مقطر استریل قرار دادیم.

سپس با استفاده از دستگاه vortex  اسپور ها را از بلوک جدا کردیم، و یک قطره از محلول را روی لام گذاشتیم و با میکروسکوب اسپورها را  شمارش کردیم، تعداد اسپور ها 25 عدد در آن شمارش بود پس ما مقداری آن را رقیق کردیم تا به 10-12 عدد برسد.


در مرحله بعد مقداری کمی از سوسپانسیون را در زیر هود  روی محیط W.A  ریختیم  و یه کم پتری را تکان دادیم تا در سرتاسر پتری پخش شود، و در پایان این مرحله نمونه را به داخل انکوواتور به مدت 24 ساعت انتقال دادیم.

بعد از 24 ساعت مشاهده کردیم که در چند نقطه اسپور ها جوانه زده اند. و حال دور تا دور اسپور ها را برش دادیم و در چهار نقطه روی محیط  PDA  کشت دادیم.

در روز بعد از محل های رشد کرده برشی تهیه کردیم و به یک محیط جدید PDA  انتقال دادیم .