از زیر شاخه قارچ های ناقص  Duteromycotina و راسته Tuberculariales  است. بروی بسیاری از گیاهان زراعی باعث ایجاد بیماری می شود، یکی از مهمترین قارچ های خاکزاد است که دارای تعداد بیشماری گونه و ایزوله برروی گیاهان مختلف است. تولید اسپوردوخیوم میکند که در آن توده های اسپوری توسط یک توده بالشتک مانند  و سطحی از سلولهای کنیدیوم زا یا کنیدیفورهای کوتا نگهداری می شود. کنیدیفور ساده یا به صورت مجتمع با انشعبات انتهای که به سلول اسپورزا ختم می شود. سلول های اسپورزا از نوع


فیالیدی هستند. کنیدیوم چند نوع است که شامل میکروکنیدیوم که یک یا دو سلولی بوده، تخم مرغی یا استوانه ای هستند و ماکرو کنیدی که چند سلولی و هلالی شکل اند کلامیدوسپور ها با دیواره ضخیم در انتها یا میان ریسه ها و حتی در میان سلول های ماکرو کنیدیوم تشکیل می شود. این قارچ تولید مایکوتوکسین های میکند که علاوه بر گیاهان برروی حیوانات و انسان ها نیز موثر، و تعدادی بسیار خطرناک اند. این قارچ عامل اصلی پژمردگی آوندی است و به آوندهای گیاهان حمله میکند. گیاهان در تمام مراحل زندگی مورد حمله این قارچ قرار می گیرند. قارچ از طریق ریشه وارد سیستم آوندی شده و با تولید مایکوتوکسین ها و آنزیم ها باعث تخریب دیواره آوندی گیاه می شود واز عبور مواد از ریشه به سایر قسمت های گیاه جلوگیری می کند، در نتیجه پژمردگی آوندی را به همراه دارد.

به محصولات زراعی چون پنبه ،گندم،گوجه فرنگی،سیب زمینی شیرین،گلابی،هندوانه،خربزه،....... حمله می کند.

معمولا این قارچ روی محیط کشت های Oatmeal agar ,PDA  و......رشد و تولید اسپور می کند.

مراحل جنسی در جنس های Gibberella,Nectria,Calonectria  از راسته Hypocreales  قراردارند.

تاکنون برای بیان تنوع در جنس فوزاریوم از روش های مختلفی استفاده شده است، از جمله خصوصیات فنوتیپی است که شامل مرفولوژی پرگنه ها است و مرفولوژی اندام های زایشی غیر جنسی است. روش های دیگر استفاده از بیماری زایی و تشخیص نژاد و مطالعه گروهای سازگار رویش است.

اما امروزه استفاده از روش های میکروبیولوژی شامل PCR ، الکتروفوروز پروتئین ها و اسید های چرب، ایمنولوژی، استفاده از توالی DNA  تولید کننده مایکوتوکسین ها و دیگر روش ها توانسته اند ایزوله های این قارچ را جدا کنند.

این قارچ اولین بار از ایران در فارس گزارش شد(بنی هاشمی 1351).