برای نگهداری قارچ ها تکنیک ها و روش های بسیاری وجود دارد که یکی از این روش ها استفاده از کاغذ سیگار است. کاغذ سیگار از ورود کنه ها به داخل لوله محیط کشت جلوگیری می کند.  باید سطح محیط کشت داخل لوله کم باشد تا از تبخیر جلوگیری شود ولی عیب این روش اینست که محیط بعد از 6 ماه خشک می شود.


مراحل کار: اولین مرحله ساخت چسب است که به این طریق ساخته می شود؛ 20 گرو ژلاتین را با 2گرم سولفات مس و 100 گرم آب مقطر مخلوط می کنیم، خود ژلاتین باید یک  گرم کرد تا آب شود. پنبه را باید مقداری پایین برد تا فاصله کمی با سر لوله بگیرد سپس مقداری از چسب را در یک ظرفی ریخته و سر لوله را در چسب می گذاریم و به آرامی بلند می کنیم آنگاه سر لوله را بروی کاغذ سیگار به شکلی قرار می دهیم که کل سر چسب زده با کاغذ در تماس باشد. سپس کاغذ را با شعله حرارت می دهیم تا کاغذ اضافی اطراف آن سوزانده شود.