این قارچ از زیر شاخه Duteromycotina و راسته Aganomycetalesاست

انشعبات ریسه به صورت به صورت قائمه یا حاده است. ریسه ها در محل انشعابات دارای فرورفتگی اند و بالاتر از محل انشعاب هم در ریسه اصلی و هم در انشعاب دیواره عرضی دولیپوری وجود دارد. همچنین در ریسه های مسن، سلول های مونیلیوئید تشکیل می شوند که از تغییر شکل سلول های ریسه به وجود می آیند و در مواردی به عنوان کلامیدوسپور مشخص شده اند.گونه ها نکروتروف اختیاری اند . عامل مرگ گیاهچه ها، پوسیدگی ریشه و سوختگی اندام های هوایی است. اسکلروت های کاذب تولید می شوند که دارای بافت های یکنواخت است و به اشکال و اندازه های مختلف دیده می شوند. مراحل جنسی در تعدادی مشخص شده و اغلب در بازیدیومایکوتا و تعداد نادری در آسکومایکوتا قرار داده شده اند.


تعدادی دارای ریسه دو هسته ای و تعدادی دارای ریسه چند هسته ای اند. علاوه بر بیماری زای تعدادی دارای قدرت همزیستی با ارکیده ها هستند. اولین سیستم رده بندی به جفت کردن جدایه ها متکی است چنانچه آناستوموز ریسه ای رخ دهد، جدایه ها در همان گروه آناستوموزی قرار می گیرند. اگر چه اساس زیست شناسی گروه های آناستوموزی در رایزکتونیا به خوبی روشن نشده، ولی ویلکالیز و کوبتا متعقدند که این پدیده به خاطر ناسازگاری رویشی باشد. سیستم دیگر از رده بندی این جدایه ها نه تنها شامل معیارهای آناستوموزی است، بلکه توانایی بیماری گری و صفات ساختاری شناسی را برای تعریف گروه های درون گونه ای بکار می برد.

قارچ رایزکتونیا در مناطق مختلفی از ایران و روی گیاهان بسیاری از جمله : برنج، سیب زمینی، لوبیا، پنبه، ماش، لوبیا چشم بلبلی، چغندر، یونجه، بادمجان...........

بیماری های که توسط قارچ  Rizctonia sp ایجاد می شود: مرگ گیاهچه، شئیت بلایت، پوسیدگی ریشه و ساقه، پوسیدگی اندام های زیرزمینی.

نوک ریسه کردن

مقدمه

هدف از نوک ریسه کردن خالص سازی قارچ مورد نظر از سایر قارچ هاست. ما در آزمایشات تحقیقاتی در مورد قارچ ها به کلونی های خالصی از قارچ نیاز داریم که از نظر ژنتیکی مشابه باشند یعنی ما در روی محیط مان تنها یک قارچ باشد این جدا سازی حتی می تواند تا سطح ایزوله هم باشد.

روش نوک ریسه کردن :           

روش کار

 در زیر هود یک بلوک از قارچ رایزکتونیا را بر داشته و در وسط محیط W.A (یک محیط ضعیف شده است) به صورت بر عکس قرار می دهیم، وبه آن 24 ساعت اجازه رشد دادیم .

در روز بعد اطراف بلوک ریسه ها به صورت ضعیف و باریک رشد کرده بود.

سپس در زیر بینو کولر با یک سوزن باریک به صورت عمود از پشت دیوار عرضی  یک نوک ریسه را به صورت مربع ای  همراه با مقداری از محیط  برداشته ودر کنار شعله در  چهار  نقطه پتری دیش  حاوی محیط PDA گذاشتیم (البته از قبل چهار نقطه اطراف را در پشت پتری دیش را علامت گذاری  کرده ایم)، به قارچ 24 ساعت اجازه رشد دادیم . بعد از 24 ساعت سه نقطه از چهار نقطه رشد کرده بود.

حال ما در زیر هود از کشت جدید یک بلوک بر داشتیم  و در وسط محیط جدید PDA  قرار دادیم تا یک پتری خا لص از قارچ Rizoctonia sp  داشته باشیم