هیبریداسیون در محل(In Situ Hybridization(ISH) ) همانطور که از نام آن برمی آید روشی برای
تعیین موقعیت و ردیابی ترادفهای خاص mRNA و DNA در مقاطع بافت های فیکس شده و یا در آموده
های سلولی از طریق هیبرید کردن رشته مکمل یک نوکلئوتید نشانگر(پروب) به ترادف مورد
نظر است. در این روش که Histochemistry
Hybridization نیز نامیده می شود.


ادامه مطلب ...