با ورود نسل جدیدی از ترموسایکلرها مجهز به سیستم
فلورومتری که امکان بررسی و ثبت پیوسته خاصیت فلوئورسانس محصول ‏
PCR‏ در زمان جمع شدن را می‌دهد، Real time PCR ابداع
شد. در این روش از کاوشگرها یا پروب‌های هیبریداسیون نشان‌دار شده با رنگ‌های
فلورسانس در انتهای
'5 یا '3
استفاده می‌شود، که امکان بررسی میزان محصول ‏
PCR‏ را بدون جداسازی آنها در روش‌های
الکتروفورز در ژل آگاروز یا ژل پلی آکریل آمید می‌دهد. این سیستم در سال 1992 کشف
شد


ادامه مطلب ...