تعیین مرزهای اقتصادی خسارت

مدیریت بیماری های گیاهی باید بر اساس روش های اقتصادی مناسب پایه گذاری شود به نحوی که منافع حاصل از انجام مدیریت بر هزینه های اجرای آن پیشی گیرد. مرزهای اقتصادی بیماری نمایش خسارت های ناشی از هر بیماری در سطوحی از بیماری است که مقدار خسارت ناشی از آن، بیشتر از هزینه های ناشی از اجرای مدیریت در جهت کنترل آن بیماری باشد.

 


ادامه مطلب ...